• Nem Talált Eredményt

AZ AMC VEZETÕI ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA A személyi állományra vonatkozó

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 35-38)

Miniszteri utasítás

AZ AMC VEZETÕI ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA A személyi állományra vonatkozó

általános szabályok 6. §

Az AMC feladat-és hatáskörében eljáró igazgató és al-kalmazottai közalkalmazotti jogviszony keretében végzik munkájukat. Jogállásukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Az AMC dolgozói felett a munkáltatói jogokat – a 7. § (1) bekezdésében és (3) be-kezdésem)pontjának elsõ fordulatában foglalt kivétellel – az igazgató gyakorolja.

Az igazgató 7. §

(1) Az igazgató tevékenységéért a miniszternek felelõs.

Az igazgatót a miniszter pályázat útján négy éves idõtar-tamra nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette a munkálta-tói jogokat. Az igazgató közalkalmazotti illetményének mértéke a Kjt. rendelkezései szerint kerül megállapításra.

(2) Az AMC igazgatója szükség szerint, de évente leg-alább egy alkalommal köteles beszámolni a miniszternek az AMC tevékenységének ellátásáról, illetve mûködésé-rõl.

(3) Az igazgató

a)elkészíti és a miniszterhez felterjeszti az AMC szer-vezeti és mûködési szabályzatát;

b)kialakítja az AMC szervezeti felépítését;

c)vezeti és ellenõrzi az AMC szervezetét, biztosítja a mûködés feltételeit, elemzi a feladatok végrehajtásával kapcsolatos szakmai, gazdasági információkat;

d)kialakítja az AMC belsõ munkarendjét és külsõ kap-csolatrendszerét;

e)irányítja az AMC szervezeti egységeinek vezetõit és elsõsorban a vezetõkön keresztül az AMC valamennyi közalkalmazottját;

f)elkészítteti és a miniszternek jóváhagyásra benyújtja az AMC éves költségvetési tervét és az éves költségvetési beszámolóját;

g)elkészítteti az AMC munkatervét;

h)biztosítja az együttmûködést az AMC tevékenységi körében a felügyelõ minisztériummal és annak szervezeti egységeivel, a Magyar Államkincstárral, a minisztériu-mokkal, az európai uniós szervekkel és más szakigazgatási intézményekkel, szervekkel;

i)gondoskodik a belsõ ellenõrzés rendjének kialakításá-ról és mûködtetésérõl, az ehhez szükséges források bizto-sításáról;

j)jóváhagyja a belsõ ellenõrzési vezetõ által készített, kockázatelemzéssel alátámasztott, stratégiai, középtávú és éves ellenõrzési terveket;

k)jóváhagyja a belsõ ellenõrzés mûködési kézikönyvét;

l)elkészítteti és a belsõ ellenõrzési vezetõ rendelkezésé-re bocsátja a költségvetési szerv intézményi gazdálkodásá-nak végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési fo-lyamatainak leírását tartalmazó ellenõrzési nyomvonalát;

m)javaslatot tesz a miniszternek a gazdasági igazgató-helyettes kinevezésére, felmentésére, vonatkozásában gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat;

n)az AMC szakmai vezetõje, illetve osztályvezetõi és más dolgozói tekintetében – a gazdasági igazgatóhelyettes kinevezése, felmentése kivételével – gyakorolja a munkál-tatói jogkört, azzal, hogy a munkálmunkál-tatói jogkör gyakorlását más vezetõ beosztású személyre átruházhatja, továbbá ja-vaslatot tesz kitüntetésekre, jóváhagyja a képzési tervet;

o)információt nyújt az AMC tevékenységérõl;

p)jogszabályban, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközében meghatározott keretek között kidolgozza és – a miniszter jóváhagyásával – fejleszti az elektronikus ügy-kezelést, illetõleg az elektronikus ügyintézést és adatátvi-telt az AMC feladatellátásával összefüggésben;

q)kiadja az Iratkezelési Szabályzatot, illetõleg a TÜK-Szabályzatot.

(4) Az igazgató felelõs

a)az AMC nemzeti és közösségi jogszabályokban, illet-ve megállapodásban meghatározott feladatainak ellátása során a szakmaiság, a törvényesség és a hatékonyság biz-tosításáért;

b)az AMC gazdálkodásában a törvényesség, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvé-nyesítéséért;

c)a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kö-telezettségek teljesítéséért, azok valódiságáért és teljessé-géért;

d)az AMC költségvetésének betartásáért, a gazdasági lehetõségek és kötelezettségek összhangjáért;

e) a jogszabály által elõírt belsõ szabályzatok kiadá-sáért;

f) az AMC katasztrófa-, biztonsági, tûz-, polgári és munkavédelmi helyzetéért;

g)az éves ellenõrzési jelentés elkészíttetéséért;

h)a belsõ ellenõrzés funkcionális (feladatköri és szerve-zeti) függetlenségének biztosításáért;

i)a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi el-lenõrzési rendszer létrehozásáért, mûködtetéséért és fej-lesztéséért;

j)az AMC feladatellátásának minõségbiztosításáért; va-lamint

k) a következõ évre vonatkozó költségvetési keretnek megfelelõ marketing-promóciós keretprogram, valamint annak részletes szakmai és költségvetési indoklása

elké-szítéséért, és a szakmai felügyeletet ellátó minisztérium ré-szére minden év november 15-ig való megküldéséért.

(5) Az igazgató:

a)gyakorolja a jogszabályok alapján az AMC-t megille-tõ jogköröket;

b)gyakorolja a kiadmányozási jogkört;

c) intézkedik annak érdekében, hogy az AMC-ben a jogszabályoknak és az állami irányítás egyéb jogi eszzeinek megfelelõ gyakorlat kerüljön kialakításra, és e kö-vetelményeket érvényesíti a mûködtetésben;

d)kiadja az AMC tevékenységét szabályozó igazgatói utasításokat és körleveleket (a továbbiakban együtt: belsõ szabályzatok);

e) képviseli – különösen a felügyelõ minisztérium, a külsõ szervek és a sajtó felé – az AMC-t;

f) rendelkezik az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény elõírásainak és a kincstári rendnek megfelelõen – írásbeli megbízása alapján megbízottja út-ján is – az AMC bankszámlái felett;

g)kötelezettségeket vállalhat és hajthat végre az AMC mûködési és felhalmozási elõirányzatai terhére a jóváha-gyott költségvetésen belül;

h)a Kjt. elõírásai és az AMC jóváhagyott költségvetése alapján megállapítja a közalkalmazottak jutalmazásának mértékét, gyakoriságát;

j)az AMC bármely közalkalmazottját egyedi feladatok ellátásával megbízhatja, amelyrõl a közalkalmazott köte-les közvetlen felettesét tájékoztatni;

k) irányítja az intézmény vállalkozási tevékenységét, ennek keretében az árajánlat alapján engedélyezi a vállal-kozási tevékenység folytatását, továbbá szabályozza és el-lenõrzi a vállalkozások gazdasági lebonyolítását; valamint

l)ellát minden olyan további feladatot, amelyet jogsza-bály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze feladatkö-rébe utal.

Az igazgatóhelyettesek 8. §

(1) Az igazgató általános helyettese – a gazdasági tevé-kenységek kivételével – az általános igazgató-helyettes.

Az igazgatót a gazdasági tevékenységek vonatkozásában a gazdasági igazgatóhelyettes helyettesíti.

(2) Az AMC gazdasági igazgató-helyettesét az igazgató javaslata alapján a miniszter nevezi ki és menti fel. A to-vábbi munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja felette.

(3) Az általános igazgató-helyettes – a munkaköri leírá-sában foglaltaknak megfelelõen – közremûködik az igaz-gató feladatainak ellátásában.

(4) Az általános igazgató-helyettes az igazgató akadá-lyoztatása esetén vagy távollétében minden intézkedés meghozatalára jogosult, kivéve, amelyeket az igazgató

ki-zárólagos hatáskörében tart fenn. Mindezeken túl ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató állandó vagy eseti jelleggel megbízza.

(5) Az igazgató által rábízott feladatok teljesítésérõl rendszeresen, az igazgató helyettesítése körében alkalma-zott eljárásáról az igazgató akadályoztatásának megszûné-sét követõen haladéktalanul beszámol az igazgatónak.

(6) Az igazgatót az általános igazgató-helyettes távollé-te vagy akadályoztatása esetén a gazdasági igazgatóhe-lyettes heigazgatóhe-lyettesíti. A gazdasági igazgatóheigazgatóhe-lyettes helyet-tesítését az általa kijelölt szervezeti egység vezetõje látja el. A kijelölést az igazgatónak jóvá kell hagynia.

Az AMC vezetõ beosztású közalkalmazottai 9. §

(1) Az AMC vezetõ beosztású alkalmazottainak minõ-sülnek a szervezeti egységek vezetõi és kinevezett helyet-teseik.

(2) A szervezeti egységek vezetõi – az irányításuk alá tartozó szervezeti egység, illetve szakmai tevékenység te-kintetében – az igazgató, illetve a közvetlen felettesük irá-nyításával, önállóan és a felettesüknek felelõsen, azok ren-delkezései alapján végzik tevékenységüket, vezetik a rá-juk bízott szervezeti egységet. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek, a szervezeti egység ügyrend-jének és a munkaköri leírásoknak megfelelõen döntenek a feladatkörükbe utalt ügyekben.

(3) Az AMC vezetõ beosztású közalkalmazottai a)felelõsek a vezetésük alatt álló szervezeti egység mû-ködéséért, illetve a feladatköreikbe utalt feladatok elvég-zéséért és ellenõrelvég-zéséért;

b) szervezik és ellenõrzik az irányításuk alá tartozó szervezeti egység munkáját, a feladatok végrehajtását az igazgató által meghatározott irányelvek szerint végzik,

c)elkészítik szervezeti egységük munkatervét és indo-kolt esetben az ügyrendet;

d)gyakorolják az irányításuk alá tartozó alkalmazottak vonatkozásában az utasítási és ellenõrzési jogot, ennek ke-retében biztosítják az ügyintézés szakszerûségét, ellenõr-zik a határidõk betartását, a vezetõi irányítás és ellenõrzés keretében munkatársaikat rendszeresen beszámoltatják a szervezeti egységnél végzett munkáról;

e)a feladatkörükbe tartozó ügyekben gyakorolják a ki-admányozási jogkört;

f)javaslatot tesznek az igazgatónak a szervezeti egység munkatársainak munkaköreire, a munkaköri leírásokra;

g)szakmai értekezletet hívnak össze az irányításuk alá tartozó szervezeti egység tevékenységi körében felmerült legfontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények megismerése, megismertetése, illetve a szak-mai tevékenység irányítása céljából;

h)ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel felelõs vezetõjük megbízza, valamint eseti írásbeli megbízás alap-ján helyettesítik felettesüket;

i)a szervezeti egységüket érintõ ügyekben egyeztetnek az AMC egyéb szervezeti egységeivel, biztosítják azok együttmûködését; valamint

j) tevékenységükrõl felettes vezetõjüket folyamatosan tájékoztatják.

(4) A szervezeti egységek vezetõit távollétük vagy aka-dályoztatásuk esetén kinevezett helyettesük, ennek hiá-nyában az általuk írásban kijelölt munkatársuk helyet-tesíti.

Az AMC VEZETÕNEK NEM MINÕSÜLÕ ALKALMAZOTTAI

Az ügyintézõ 10. §

(1) Az AMC alkalmazottai közül idetartoznak a Kjt.

F-J osztályba besorolható közalkalmazottak. Ezen alkal-mazottak a munkakörükbe utalt ügyeket érdemi döntésre készítik elõ. Feladatuk minden olyan ügy felelõsségteljes és önálló ellátása, amelyet a munkaköri leírásuk, valamint felettes vezetõjük a feladatkörükbe utal.

(2) Az ügyintézõ feladatait a jogszabályok és az AMC belsõ szabályzatai megtartásával, valamint munkatársai-val együttmûködve a kapott utasítások és határidõk figye-lembevételével köteles végrehajtani. A hatáskörébe utalt ügyek menetét köteles figyelemmel kísérni és a szükséges intézkedéseket megtenni.

(3) Az ügyintézõt távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyrendben meghatározott, illetve a felettese által kije-lölt másik ügyintézõ helyettesíti.

Az ügykezelõ 11. §

(1) Idetartoznak a Kjt. A-E osztályba besorolható közal-kalmazottak. Az ügykezelõ gondoskodik az adminisztráci-ós feladatok ellátásáról, különösen a beérkezõ ügyiratok átvételérõl, nyilvántartásáról, a kiadmány-tervezeteknek a felettes vezetõk, illetve az ügyintézõk útmutatásai szerinti leírásáról, sokszorosításáról, továbbításáról, illetve keze-lésérõl.

(2) Az ügykezelõ ellátja mindazokat az ügyviteli jellegû feladatokat, amelyekkel felettese és az egyes konkrét ügyek intézése során az ügyintézõ megbízza.

A közalkalmazottakkal szemben támasztott követelmények

12. §

(1) A közalkalmazottak tevékenységüket a vonatkozó jogszabályok, valamint az AMC egyéb belsõ szabályza-tainak rendelkezései alapján, legjobb tudásuk szerint, ön-állóan, munkatársaikkal együttmûködve végzik.

(2) A közalkalmazottra bízott feladatok elvégzéséért, az ügy elintézéséért az ügyintézõ és a kiadmányozó egyaránt felelõs. Ha az ügyintézõ a kiadmányozó álláspontjával nem ért egyet, arról az illetékes vezetõt tájékoztathatja vagy azt az ügyiraton feltüntetheti.

AZ AMC SZERVEZETE

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 35-38)