• Nem Talált Eredményt

A PANNONHALMI BORVIDÉK

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 148-152)

SZERKEZETÁTALAKITÁSI ÉS -ÁTÁLLÁSI TERVE A 2006–2007. BORPIACI ÉVRE

A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. tv. és a 100/2004. (VI. 3) FVM rendelet alapján.

A borvidék hosszú távú céljainak megvalósítása érdekében, valamint az itt elõállított borászati termékek szõlõalap-anyagának kiegyensúlyozott minõsége és egységes jellege garantálása miatt , a következõ szakmai szempontok betartá-sát javasoljuk a Pannonhalmi Borvidék területén:

A szerkezetváltási irányelveket a telepítést, vagy kivágást kezdeményezõ kérelme alapján, az illetékes hegybíró az MVH területi szerve felé tett véleményezése során figyelembe veszi és azt betartja.

Szerkezetátalakítás szempontjából 40 ha területet kívánunk bevonni a 2006–2007. borpiaci évben:

Fajtaváltás 20 ha

Szõlõültetvények áttelepítése –

Támrendszer létesítése, korszerûsítése 20 ha

Mindösszesen 40 ha

A szõlõtelepítési engedély csak a szõlõtermesztési nyilvántartásban szereplõ I. és II. besorolású területekre adható ki.

Szõlõtermesztéssel korábban is hasznosított területek el nyt élveznek, amennyiben az ezzel kapcsolatos termesztési eredmények és tapasztalatok fellelhetõek.

1. Szakmai felkészültség

A borvidék árutermelõ szõlõültetvényeinek szakszer; mûvelése és karbantartása érdekében, valamint a gazdaságos te-vékenység megvalósíthatósága céljából az alábbi táblázat szerinti összefüggések vizsgálhatók a szõlõterület használója vonatkozásában:

Terület

Feltételek szükséges szakmai

felkészültség mûszaki ellátottság környezetvédelem piaci viszonyok

0,3–3 ha gyakorlati jártasság legalább 1 éves

mûvelési szerz. szolgáltató feladata saját feldolgozás ért. szerzõdés 3–10 ha szakirányú végz. vagy

3 éves szakmai gyak.

legalább 5 éves mûv.

szerzõdés

alapfokú növényvédelmi képzés,

permetezési napló

saját feldolgozás vagy 3 éves értékesítési

szerzõdés

10 ha-tól szakirányú végz. vagy 5 éves szakmai gyak.

saját érd. munka- és erõgép-ellátottság

felsõfokú növényvédelmi képz.

vagy szaktanácsadói szerz.

saját vagy bérfeldolgozás, vagy hosszú távú term.ért.

szerzõdés 2. Ökológiai adottságok:

Általános szabály, hogy a szõlõtelepítési engedély csak a szõlõtermesztési nyilvántartásban szereplõ I. és II. besorolá-sú területekre adható ki, valamint az I. besorolábesorolá-sú területeknek legalább 300 pontos termõhelyi értékszámot el kell érnie.

A szõlõtermesztéssel korábban is hasznosított területek elõnyt élveznek, amennyiben a termesztési tapasztalatok azt kellõen indokolják. A telepítendõ területnek alkalmasnak kell lennie a szõlõsorok É–D irányultságának megvalósításá-hoz. Kivételek a lejt s területek (7% lejtõ felett) ,ahol a rétegvonalas telepítés az elfogadható.

Az elmúlt 15 év valamelyikében 30% feletti téli fagykárból eredõ tõkepusztulásos területek telepítési kérelme nem tá-mogatható.

3. Ültetvényszerkezet:

a)Ültetvényméret:

Az árutermelõ szõlõültetvények telepítése során a terület kitûzését az alkalmazott térállásnak megfelelõen oly módon kell megoldani, hogy a terület gépi mûvelése a szomszédos területek igénybevétele nélkül megoldható legyen. Kivétel a közös használatú utak, amelyek a terület megközelítését teszik lehetõvé.

b)Térállás:

A szõlõtõkék térbeli elhelyezése a terület adottságainak megfelel en kerül meghatározásra.

– A szõlõsorok távolsága max. 3,2 m – A szõlõtõkék távolsága minimum 0,8 m

– A tõkehelyek mennyisége nem lehet kevesebb 3300 tõke/ha-nál c)Mûvelésmód:

A borvidék területén javasolt mûvelésmódok:

– Moser (javított Moser), – ernyõmûvelés,

– Sylvoz, – egyes függöny,

– valamint az összes alacsony és középmagas kordon, ha a technológiai feltételek és a szakmai feltételek biztosítottak.

d)Tõketerhelés:

A tõkénként meghagyott világos rügyek számát a termelõ piaci szándékai szerint és a mûvelésmódból adódóan szük-ségszerû évente meghatározni. Ez azonban , bármely mûvelésmód és fajta esetében sem haladhatja meg a négyzetméte-renkénti 10 rügyet.

A termelési célok eléréséhez szükséges termésmennyiség beállítását a vegetációs idõszakban évente 2 alkalommal fürtszabályozással kell megvalósítani.

e)Szaporítóanyag:

A termelési célok megváltozása és a borvidék talaj- és domborzati viszonyainak, valamint mikroklimatikus változa-tossága miatt szükséges a használt nemes és alanyfajták számának bõvítése, adott termelési potenciálhoz való igazítása.

A fajtaválasztás során elõnyben kell részesíteni a hagyományos és nem mennyiségi termelés céljából szelektált fajtá-kat és klónofajtá-kat.

Csak vírusmentes szaporítóanyag telepíthetõ.

f)Fajtalista:

A borvidéken elõállított termékek egységesítésének és piaci lehetõségeinek fokozása érdekében a termesztésben tar-tott fajtaszám szûkítése válik szükségessé. Új fajta ajánlott kategóriába kerülését minden esetben meg kell elõznie a ter-mõhelyi fajtakísérletnek, 10 éves dokumentált termelési gyakorlatnak és a Hegyközségi Tanács illetékes bizottsága véle-ményezésének.

Interspecifikus fajták területének növelése nem kívánatos.

A borvidéken telepítésre ajánlott fajták:

Fehér fajták:

1020 Chardonnay 1030 Cserszegi fûszeres 1120 Királyleányka 1200 Olaszrizlig 1240 Tramini 1260 Rajnai rizling

1270 Müller Thurgau (Rizlingszilváni) 1290 Sauvignon blanc

1310 Szürkebarát 1380 Pinot blanc 1430 Zefir 3350 Irsai Olivér

Kék fajták:

2030 Cabernet Sauvignon 2060 Kékfrankos

2090 Merlot 2110 Pinot noir 2130 Zweigelt 2020 Cabernet franc 3180 Syrah

A borvidéki rendtartás mellékletét képezi a szerkezetátalakítási és átállítási terv, amelyet az elnökség 4/2006.

(IV. 26.) E. határozatával elfogadott.

Pannonhalma, 2006. április 26.

Dr. Vaszari László Nagy Géza

HKT elnöke HKT titkár

A MÓRI BORVIDÉK

SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÉS -ÁTÁLLÁSI TERVE A 2006–2007. BORPIACI ÉVRE

A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. tv. és a 100/2004. (VI. 3.) FVM rendelet alapján.

A borvidék hosszú távú céljainak megvalósítása érdekében, valamint az itt elõállított borászati termékek szõlõalap-anyagának kiegyensúlyozott minõsége és egységes jellege garantálása miatt, a következõ szakmai szempontok betartá-sát javasoljuk a Móri Borvidék területén.

A szerkezetváltási irányelveket a telepítést vagy kivágást kezdeményezõ kérelme alapján, az illetékes hegybíró az MVH Központi Hivatala felé tett véleményezése során figyelembe veszi és betartatja.

A Móri Borvidék Hegyközségi Tanácsa a 2006/2007. borpiaci évben a borvidéken intézkedésenként a következõ te-rületnagyság támogatását tartja kívánatosnak:

1. Fajtaváltás: 40 hektár

2. Szõlõültetvények áttelepítése (ugyanazon fajtával): 30 hektár 3. Szõlõültetvények támrendszerének létesítése, korszerûsítése: – hektár

1. Szakmai felkészültség

A borvidék árutermõ szõlõültetvényeinek szakszerû mûvelése és karbantartása érdekében, valamint a gazdaságos te-vékenység megvalósíthatósága céljából az alábbi táblázat szerinti összefüggések vizsgálhatók a szõlõterület használója vonatkozásában.

Terület

Feltételek szükséges szakmai

felkészültség mûszaki ellátottság környezetvédelem piaci viszonyok

3000 m2– 3 ha gyakorlati jártasság / 3 év õstermelõ

legalább éves mûv.

szerz. szolgáltató feladata saját feldolgozás vagy 1 éves ért. szerzõdés 3 ha – 10 ha szakirányú végzettség legalább 5 éves mûv.

szerz.

alapfokú növényvédelmi képzés,

permetezési napló

saját feldolgozás vagy 5 éves ért. szerzõdés

10 ha-tól

szakirányú végzettség +5 éves szakmai

gyakorlat

saját érd. munka- és erõgép-ellátottság

felsõfokú növényvédelmi képzés

vagy szaktanácsadói szerzõdés

saját vagy bérfeldolgozás vagy

hosszú távú termékértékesítési

szerzõdés 2. Ökológiai adottságok

Általános szabály, hogy szõlõtelepítési engedély csak a szõlõ termõhelyi kataszterben szereplõ I. és II. besorolású te-rületekre adható ki, valamint az I. kataszteri besorolású területeknek legalább 300 pontos termõhelyi értékszámot.

A szõlõtermesztéssel korábban is hasznosított területek elõnyt élveznek, amennyiben a termesztési tapasztalatok fel-lelhetõk és kedvezõen értékelhetõk. A telepítendõ területnek alkalmasnak kell lennie a szõlõsorok észak–déli irányultsá-gának megvalósításához. Kivételek a lejtõs területek (7% lejtõ felett), ahol a rétegvonalas telepítés az elfogadható.

Az elmúlt 15 év valamelyikében, 30%-nál nagyobb mértékû tõkepusztulást okozó, téli fagykárt szenvedett területekre telepítési kérelem nem támogatható.

3. Ültetvényszerkezet a)Ültetvényméret:

Az árutermelõ szõlõültetvények telepítése során, a terület kitûzését az alkalmazott térállásnak megfelelõen, oly mó-don kell megoldani, hogy a terület gépi mûvelése a szomszédos területek igénybevétele nélkül megoldható legyen. Kivé-tel a közös használatú utak, melyek a terület megközelítését teszik lehetõvé.

b)Térállás:

A szõlõtõkék térbeli elhelyezése a telepítendõ terület adottságainak figyelembevételével kerül meghatározásra.

– A szõlõsorok távolsága maximum: 3,0 m

– A szõlõtõkék távolsága minimum: 0,8 m, maximum: 1,0 m, ikertõkés telepítésnél 1,8+0,2 m – A tõkehelyek száma nem lehet kevesebb, mint 3333 db/ha

c)Mûvelésmód:

A borvidék területén javasolt mûvelésmódok:

– bakmûvelés, – fejmûvelés, – Guyotmûvelés,

– alacsony- és középmagas kordon, – Moser változatok,

– ernyõmûvelés,

– egyesfüggöny-mûvelés.

d)Tõketerhelés:

A tõkénkénti meghagyott világos rügyek számát a termelõ piaci szándékai szerint és a mûvelésmódból eredõ szükség-szerûségeknek megfelelõen kell évente meghatározni. Ez azonban, bármely mûvelésmód esetén sem haladhatja meg a 10 világos rügy/m2értéket.

A termelési célok eléréséhez szükséges termésmennyiség beállítását a vegetációs szakaszban évente legalább 2 idõ-pontban elvégzett fürtszabályozással kell megvalósítani.

e)Szaporítóanyag:

A fajtaválasztás során elõnyben kell részesíteni a hagyományos és a nem mennyiségi termelés érdekében szelektált fajtákat és klónokat.

Csak vírustesztelt kategóriájú szaporítóanyag használható.

f)Fajtalista:

A borvidéken elõállított termékek egységesítésének és piaci lehetõségeinek fokozása érdekében a termesztésben tar-tott fajtaszám szûkítése válik szükségessé. Új fajta, ajánlott kategóriába kerülését minden esetben meg kell elõznie a ter-mõhelyi fajtakísérletnek, 10 éves dokumentált termelési tapasztalatnak, valamint a Hegyközségi Tanács illetékes bizott-ságai véleményezésének.

Interspecifikus fajták területének növelése nem kívánatos.

Az elmúlt 10 év termésének átlagában, a borvidéki átlagnál kedvezõbb minõséggel szüretelhetõ fajták:

Fehér fajták:

Chardonnay Ezerjó Irsai Olivér Királyleányka

Leányka

Ottonel muskotály Rajnai rizling Tramini

Kék fajták:

Tálos Tamás

elnök

Móri Borvidék Hegyközségi Tanácsa

Etyek–Budai Borvidék Hegyközségi Tanácsa 2091 Etyek, Kálvária tér 1.

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 148-152)