A megvalósítás tervezett futamideje:

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 159-164)

Miniszteri utasítás

PÁLYÁZAT MINTA

4. A megvalósítás tervezett futamideje:

…- tól …- ig

Kelt ………, 2008. ……… hó … nap

………

az igénylõ cégszerû aláírása

3. számú melléklet NYILATKOZAT

a pályázó adatairól a pályázat benyújtásakor

Teljes munkaidõs létszám:

Saját tõke:

Nettó árbevétel:

Vállalkozás árbevétel:

Vállalkozás minõsítése (számkód)*:

*Magyarázat

1 = Mikro -, amennyiben max. 0-10 fõt foglalkoztat.

2 = Kis-, amennyiben 11-50 fõt foglalkoztat és max. 1000 millió Ft/év a nettó árbevétele, vagy 700 millió Ft a mérleg-fõösszege.

3 = Közép -, amennyiben 51-250 fõt foglalkoztat és max. 5000 millió Ft/év a nettó árbevétele, vagy 3500 millió a mér-legfõösszege.

4 = Egyéb. Minden az 1-3. pontba nem tartozó vállalkozás.

Az adatszolgáltatást az utolsó statisztikai jelentés vagy éves beszámoló adatai szerint kell megadni.

Kelt ………, 2008. ……… hó … nap

………

az igénylõ cégszerû aláírása

4. számú melléklet NYILATKOZAT

A vadgazdálkodási tevékenységek feladataihoz igényelhetõ támogatásokhoz

Alulírott, ……… büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy

1. A jelen pályázatban megjelölt cél megvalósításához, megelõzõen költségvetési támogatást igénybe vettem/nem vettem igénybe*:

ideje jogcíme összege támogatás száma

(év) (forrás megnevezése) (E Ft) (jele)

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

2. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Állam-kincstár az általam közölt adataimat felhasználják. Hozzájárulok továbbá, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye az FVM honlapján nyilvánosságra hozhatók.

3. Nyilatkozom, hogy a de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem. Fo-lyó pénzügyi évben és a megelõzõ két pénzügyi évben a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet alapján a csekély összegû támogatásban:

……… jogcímen ……… euró összegben

……… jogcímen ……… euró összegben részesültem/nem részesültem*.

* a kívánt rész aláhúzandó

Kelt ………, 2008. ……… hó … nap

………

az igénylõ cégszerû aláírása

5. számú melléklet

NYILATKOZAT

vadgazdálkodási tevékenységek költségvetési támogatásának igénybevételéhez

Alulírott, ……… büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy

a pályázat benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapí-tott köztartozással nem rendelkezem;

a pályázat benyújtásakor nem állok csõd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve természetes személy esetén gazdálkodási tevékenységemmel kapcsolatosan végrehajtási eljárás alatt;

tudomásul veszem, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintõ módon – visszatartásra kerülhet;

az államháztartás alrendszereibõl, vagy európai uniós forrásokból juttatott támogatásokkal kapcsolatos elszámolási kötelezettségeimet teljesítettem;

a pályázat benyújtásakor vállalkozásom nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;

a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek, valódiak és hitelesek;

adó-, járulék-, illeték-, illetve vámtartozásom nincs, valamint elfogadom, hogy a támogatás folyósítója az Áht.

13/A. § (5) bekezdése szerint e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérheti;

hozzájárulok, hogy a köztartozások – az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából adószámomat vagy adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító jelemet, társadalombiztosítási folyó-számla-számomat az ÁHH, illetve a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárulok.

Kelt ………, 2008. ……… hó … nap

………

az igénylõ cégszerû aláírása

6. számú melléklet

NYILATKOZAT

vadgazdálkodási tevékenységek költségvetési támogatásának igénybevételéhez

Alulírott, ……… büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat vagy támogatási kérelem benyújtását megelõzõ két éves idõszakon belül a vállalat/vállalkozás

– eleget tett a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban Mt.) 21. §-ának (2)–(3) be-kezdése szerinti, a munkavállalók nagyobb csoportját érintõ munkáltatói intézkedések tervezetének véleményeztetésére vonatkozó kötelezettségének,

– teljesítette az Mt. 22. §-ának (1)-(2) bekezdése szerinti, a szakszervezet részére adandó tájékoztatási kötelezett-ségét,

– eleget tett az Mt. 23. §-a (4) bekezdésében meghatározott egyeztetési kötelezettségének,

– nem utasított vissza az Mt. 37. §-ában meghatározott, kollektív szerzõdés megkötésére, illetve módosítására a szak-szervezet által tett tárgyalási ajánlatot, valamint

– az üzemi tanáccsal (üzemi megbízottal) összefüggésben teljesítette

– az Mt. 65. §-ának (1) bekezdésében az üzemi tanács (üzemi megbízott) együttdöntési,

– az Mt. 65. §-ának (3) bekezdésében az üzemi tanács (üzemi megbízott) elõzetes véleményezési,

– az Mt. 68. §-ának (4)-(5) bekezdésében az üzemi tanács (üzemi megbízott) számára biztosított tájékoztatási, – az Mt. 68. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott, a munkáltatónál vezetett nyilvántartásokba való betekintés-re, valamint munkavállalóknak a munkaviszonnyal összefüggõ gazdasági és szociális érdekeivel, valamint az egyenlõ bánásmód követelményének megtartásával kapcsolatos tájékoztatás megadásával kapcsolatos kötelezettségét.

Nyilatkozom továbbá, hogy a velem szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Áht. 15. §-ának (7) bekezdé-sében meghatározott általános, valamint az Áht. 15. §-a (9) bekezdésének a) pontjában meghatározott különös feltételei teljesülnek, azok hiánya nem jelenti a támogatás nyújtásának akadályát.

Jelen nyilatkozatom egy példányát annak megtételétõl számított nyolc napon belül eljuttatom szakszervezet, illetve az üzemi tanács (üzemi megbízott) részére, melyrõl a szakszervezet, illetve az üzemi tanács (üzemi megbízott) elismer-vényt ad át részemre.

Kelt ………, 2008. ……… hó … nap

………

az igénylõ cégszerû aláírása

Felhívás

szõlész-borász szakmérnöki képzésre

A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi Karán akkreditált szakmérnöki képzés (felsõfokú szakirányú továbbképzés) indul.

Jelentkezhetnek:agrárgazdasági, mûszaki, közgazdasági diplomával rendelkezõ szakemberek, akik a szõlõtermesz-tés és borászat területén kívánják tovább képezni magukat. A nem agrár diplomával rendelkezõknek a képzés elsõ évé-ben meghatározott kiegészítõ tanulmányokat kell folytatniuk.

A képzés célja:a hallgatók megismerik a szõlõtermesztés és borászat korszerû technológiáit és elsajátítják a termék-pályán mûködõ vállalkozások sikeres gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen marketing és menedzsment ismereteket.

A tanulmányi idõ: 4 félév, félévenként 2, illetve 3 hetes oktatási idõvel. A képzés záróvizsgával és diplomavédéssel zárul.

A képzés kezdete:2008. szeptember 1.

Bõvebbfelvilágosításkapható:

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar

Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék

Dr. Hajdu Istvánné tanszékvezetõ egyetemi tanár 1118 Budapest, Villányi út 31. G épület 111. szoba Telefon/fax: 209-0961

Jelentkezési határidõ:2008. május 30.

Dr. Hajdu Istvánnés. k.,

szakvezetõ

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 159-164)