• Nem Talált Eredményt

A megszüntetendõ költségvetési szerv neve:

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 76-86)

Miniszteri utasítások

„SIERRA MÁGINA”

1. A megszüntetendõ költségvetési szerv neve:

Bács-Kiskun Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-el-lenõrzõ Állomás

2. A megszüntetendõ költségvetési szerv székhelye:

6001 Kecskemét, Halasi u. 34.

3. A megszüntetendõ költségvetési szerv felügyeleti szerve:földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. A megszüntetendõ intézmény általános jogutódja:

Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-vatal

A megszüntetendõ intézmény vagyona – ideértve a kö-veteléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jogosultság a Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szak-igazgatási Hivatalt illeti. A Bács-Kiskun Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás korábbi alapfeladatait a Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal veszi át. A foglalkoztatottak jogvi-szonyában a megszüntetendõ intézmény jogutódja a Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

5. Az intézmény megszüntetésének idõpontja és jog-címe:

Az intézmény 2007. január 1-jén szûnik meg az állam-háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján, mert az ellátandó fel-adat más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ.

Ez a megszüntetõ okirat 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a 61637/2005. sz. alapító ok-irata.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Megszüntetõ okirat

a Baranya Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomásról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ának (3), 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.

(XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Baranya Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás költség-vetési szervet jogutódlással – a pénzügyminiszterrel egyetér-tésben – megszüntetem.

1. A megszüntetendõ költségvetési szerv neve: Bara-nya Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás

2. A megszüntetendõ költségvetési szerv székhelye:

7623 Pécs, Megyeri út 24.

3. A megszüntetendõ költségvetési szerv felügyeleti szerve:földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. A megszüntetendõ intézmény általános jogutódja:

Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal A megszüntetendõ intézmény vagyona – ideértve a kö-veteléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jogosultság a Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigaz-gatási Hivatalt illeti. A Baranya Megyei Állategészség-ügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás korábbi alapfelada-tait a Baranyai Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-vatal veszi át. A foglalkoztatottak jogviszonyában a meg-szüntetendõ intézmény jogutódja a Baranya Megyei Me-zõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

5. Az intézmény megszüntetésének idõpontja és jog-címe:

Az intézmény 2007. január 1-jén szûnik meg az állam-háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján, mert az ellátandó fel-adat más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ.

Ez a megszüntetõ okirat 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a 61637/2005. sz. alapító ok-irata.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

324 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2. szám

Megszüntetõ okirat a Békés Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomásról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ának (3) bekezdése, 90. §-a (1) bekezdésénekc) pont-ja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Békés Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás költségvetési szervet jogutódlással – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – megszüntetem.

1. A megszüntetendõ költségvetési szerv neve:Békés Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állo-más

2. A megszüntetendõ költségvetési szerv székhelye:

5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.

3. A megszüntetendõ költségvetési szerv felügyeleti szerve:földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. A megszüntetendõ intézmény általános jogutódja:

Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal A megszüntetendõ intézmény vagyona – ideértve a kö-veteléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jogosultság a Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazga-tási Hivatalt illeti. A Békés Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás korábbi alapfeladatait a Bé-kés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal veszi át. A foglalkoztatottak jogviszonyában a megszüntetendõ intézmény jogutódja a Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

5. Az intézmény megszüntetésének idõpontja és jog-címe:

Az intézmény 2007. január 1-jén szûnik meg az állam-háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján, mert az ellátandó fel-adat más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ.

Ez a megszüntetõ okirat 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a 61637/2005. sz. alapító ok-irata.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Megszüntetõ okirat

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomásról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ának (3) bekezdése, 90. §-a (1) bekezdésénekc) pont-ja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás költségvetési szervet jogutód-lással – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – megszünte-tem.

1. A megszüntetendõ költségvetési szerv neve: Bor-sod-Abaúj-Zemplén Megyei Állategészségügyi és Élelmi-szer-ellenõrzõ Állomás

2. A megszüntetendõ költségvetési szerv székhelye:

3525 Miskolc, Vologda u. 1.

3. A megszüntetendõ költségvetési szerv felügyeleti szerve:földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. A megszüntetendõ intézmény általános jogutódja:

Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szak-igazgatási Hivatal

A megszüntetendõ intézmény vagyona – ideértve a kö-veteléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jogosultság a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Mezõgaz-dasági Szakigazgatási Hivatalt illeti. A Borsod-Aba-új-Zemplén Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-el-lenõrzõ Állomás korábbi alapfeladatait a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal veszi át. A foglalkoztatottak jogviszonyában a megszünte-tendõ intézmény jogutódja a Borsod-Abaúj Zemplén Me-gyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

5. Az intézmény megszüntetésének idõpontja és jog-címe:

Az intézmény 2007. január 1-jén szûnik meg az állam-háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján, mert az ellátandó fel-adat más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ.

Ez a megszüntetõ okirat 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a 61637/2005. sz. alapító ok-irata.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Megszüntetõ okirat

a Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomásról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ának (3) bekezdése, 90. §-a (1) bekezdésénekc) pont-ja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Csong-rád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állo-más költségvetési szervet jogutódlással – a pénzügyminisz-terrel egyetértésben – megszüntetem.

1. A megszüntetendõ költségvetési szerv neve:

Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellen-õrzõ Állomás

2. A megszüntetendõ költségvetési szerv székhelye:

6724 Szeged, Vasas Szent P. u. 9/a.

3. A megszüntetendõ költségvetési szerv felügyeleti szerve:földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. A megszüntetendõ intézmény általános jogutódja:

Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal A megszüntetendõ intézmény vagyona – ideértve a kö-veteléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jogosultság a Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigaz-gatási Hivatalt illeti. A Csongrád Megyei Állategészség-ügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás korábbi alapfelada-tait a Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal veszi át. A foglalkoztatottak jogviszonyában a megszüntetendõ intézmény jogutódja a Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

5. Az intézmény megszüntetésének idõpontja és jog-címe:

Az intézmény 2007. január 1-jén szûnik meg az állam-háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján, mert az ellátandó fel-adat más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ.

Ez a megszüntetõ okirat 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a 61637/2005. sz. alapító ok-irata.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Megszüntetõ okirat a Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomásról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ának (3) bekezdése, 90. §-a (1) bekezdésénekc) pont-ja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás költségvetési szervet jogutódlással – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – megszüntetem.

1. A megszüntetendõ költségvetési szerv neve:Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állo-más

2. A megszüntetendõ költségvetési szerv székhelye:

8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15.

3. A megszüntetendõ költségvetési szerv felügyeleti szerve:földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. A megszüntetendõ intézmény általános jogutódja:

Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal A megszüntetendõ intézmény vagyona – ideértve a kö-veteléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jogosultság a Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatá-si Hivatalt illeti. A Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás korábbi alapfeladatait a Fej-ér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal veszi át.

A foglalkoztatottak jogviszonyában a megszüntetendõ in-tézmény jogutódja a Fejér Megyei Mezõgazdasági Szak-igazgatási Hivatal.

5. Az intézmény megszüntetésének idõpontja és jog-címe:

Az intézmény 2007. január 1-jén szûnik meg az állam-háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján, mert az ellátandó fel-adat más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ.

Ez a megszüntetõ okirat 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a 61637/2005. sz. alapító ok-irata.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

326 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2. szám

Megszüntetõ okirat

a Fõvárosi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomásról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ának (3) bekezdése, 90. §-a (1) bekezdésénekc) pont-ja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Fõvá-rosi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás költségvetési szervet jogutódlással – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – megszüntetem.

1. A megszüntetendõ költségvetési szerv neve: Fõvá-rosi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás

2. A megszüntetendõ költségvetési szerv székhelye:

1135 Budapest, Lehel út 43–47.

3. A megszüntetendõ költségvetési szerv felügyeleti szerve:földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. A megszüntetendõ intézmény általános jogutódja:

Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazga-tási Hivatal

A megszüntetendõ intézmény vagyona – ideértve a kö-veteléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jogosultság a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt illeti. A Fõvárosi Állategészség-ügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás korábbi alapfelada-tait a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigaz-gatási Hivatal veszi át. A foglalkoztatottak jogviszonyá-ban a megszüntetendõ intézmény jogutódja a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

5. Az intézmény megszüntetésének idõpontja és jog-címe:

Az intézmény 2007. január 1-jén szûnik meg az állam-háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján, mert az ellátandó fel-adat más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ.

Ez a megszüntetõ okirat 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a 61637/2005. sz. alapító ok-irata.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Megszüntetõ okirat

a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomásról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ának (3) bekezdése, 90. §-a (1) bekezdésénekc) pont-ja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Állategészségügyi és Élelmi-szer-ellenõrzõ Állomás költségvetési szervet jogutódlással – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – megszüntetem.

1. A megszüntetendõ költségvetési szerv neve:

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Állategészségügyi és Élel-miszer-ellenõrzõ Állomás

2. A megszüntetendõ költségvetési szerv székhelye:

9028 Gyõr, Régi Veszprémi u. 10.

3. A megszüntetendõ költségvetési szerv felügyeleti szerve:földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. A megszüntetendõ intézmény általános jogutódja:

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szak-igazgatási Hivatal

A megszüntetendõ intézmény vagyona – ideértve a kö-veteléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jogosultság a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazda-sági Szakigazgatási Hivatalt illeti. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állo-más korábbi alapfeladatait a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal veszi át. A foglal-koztatottak jogviszonyában a megszüntetendõ intézmény jogutódja a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

5. Az intézmény megszüntetésének idõpontja és jog-címe:

Az intézmény 2007. január 1-jén szûnik meg az állam-háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján, mert az ellátandó fel-adat más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ.

Ez a megszüntetõ okirat 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a 61637/2005. sz. alapító ok-irata.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Megszüntetõ okirat

a Hajdú-Bihar Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomásról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ának (3) bekezdése, 90. §-a (1) bekezdésénekc) pont-ja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellen-õrzõ Állomás költségvetési szervet jogutódlással – a pénz-ügyminiszterrel egyetértésben – megszüntetem.

1. A megszüntetendõ költségvetési szerv neve: Haj-dú-Bihar Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellen-õrzõ Állomás

2. A megszüntetendõ költségvetési szerv székhelye:

4030 Debrecen, Diószegi út 30.

3. A megszüntetendõ költségvetési szerv felügyeleti szerve:földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. A megszüntetendõ intézmény általános jogutódja:

Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

A megszüntetendõ intézmény vagyona – ideértve a kö-veteléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jogosultság a Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szak-igazgatási Hivatalt illeti. A Hajdú-Bihar Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás korábbi alapfeladatait a Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal veszi át. A foglalkoztatottak jogvi-szonyában a megszüntetendõ intézmény jogutódja a Haj-dú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

5. Az intézmény megszüntetésének idõpontja és jog-címe:

Az intézmény 2007. január 1-jén szûnik meg az állam-háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján, mert az ellátandó fel-adat más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ.

Ez a megszüntetõ okirat 2007. január l-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a 61637/2005. sz. alapító ok-irata.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Megszüntetõ okirat a Heves Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomásról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ának (3) bekezdése, 90. §-a (1) bekezdésének c)pontja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Heves Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás költségvetési szervet jogutódlással – a pénzügy-miniszterrel egyetértésben – megszüntetem.

1. A megszüntetendõ költségvetési szerv neve:Heves Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állo-más

2. A megszüntetendõ költségvetési szerv székhelye:

3300 Eger, Szövetkezet u. 4.

3. A megszüntetendõ költségvetési szerv felügyeleti szerve:földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. A megszüntetendõ intézmény általános jogutódja:

Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal A megszüntetendõ intézmény vagyona – ideértve a kö-veteléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jogosultság a Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazga-tási Hivatalt illeti. A Heves Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás korábbi alapfeladatait a He-ves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal He-veszi át. A foglalkoztatottak jogviszonyában a megszüntetendõ intézmény jogutódja a Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

5. Az intézmény megszüntetésének idõpontja és jog-címe:

Az intézmény 2007. január 1-jén szûnik meg az állam-háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján, mert az ellátandó fel-adat más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ.

Ez a megszüntetõ okirat 2007. január l-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a 61637/2005. sz. alapító ok-irata.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

328 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2. szám

Megszüntetõ okirat

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomásról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ának (3) bekezdése, 90. §-a (1)bekezdésénekc) pont-ja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás költségvetési szervet jog-utódlással – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – meg-szüntetem.

1. A megszüntetendõ költségvetési szerv neve:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás

2. A megszüntetendõ költségvetési szerv székhelye:

5000 Szolnok, Verseghy út 9.

3. A megszüntetendõ költségvetési szerv felügyeleti szerve:földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. A megszüntetendõ intézmény általános jogutódja:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazdasági Szakigaz-gatási Hivatal

A megszüntetendõ intézmény vagyona – ideértve a kö-veteléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jogosultság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazda-sági Szakigazgatási Hivatalt illeti. A Jász-Nagykun-Szol-nok Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás korábbi alapfeladatait a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal veszi át.

A foglalkoztatottak jogviszonyában a megszüntetendõ in-tézmény jogutódja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Me-zõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

5. Az intézmény megszüntetésének idõpontja és jog-címe:

Az intézmény 2007. január 1-jén szûnik meg az állam-háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján, mert az ellátandó fel-adat más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ.

Ez a Megszüntetõ Okirat 2007. január l-jén lép ha-tályba, egyidejûleg hatályát veszti a 61637/2005. sz. ala-pító okirata.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Megszüntetõ okirat

a Komárom-Esztergom Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomásról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ának (3) bekezdése, 90. §-a (1) bekezdésénekc) pont-ja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Komá-rom-Esztergom Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás költségvetési szervet jogutódlással – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – megszüntetem.

1. A megszüntetendõ költségvetési szerv neve: Komá-rom-Esztergom Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás

2. A megszüntetendõ költségvetési szerv székhelye:

2800 Tatabánya, Gyõri út 29.

3. A megszüntetendõ költségvetési szerv felügyeleti szerve:földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. A megszüntetendõ intézmény általános jogutódja:

Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szak-igazgatási Hivatal

A megszüntetendõ intézmény vagyona – ideértve a kö-veteléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jogosultság a Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazda-sági Szakigazgatási Hivatalt illeti. A Komárom-Eszter-gom Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás korábbi alapfeladatait a Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal veszi át.

A foglalkoztatottak jogviszonyában a megszüntetendõ intézmény jogutódja a Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

5. Az intézmény megszüntetésének idõpontja és jog-címe:

Az intézmény 2007. január 1-jén szûnik meg az állam-háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján, mert az ellátandó fel-adat más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ.

Ez a Megszüntetõ Okirat 2007. január l-jén lép hatály-ba, egyidejûleg hatályát veszti a 61637/2005. sz. alapító okirata.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Megszüntetõ okirat

a Nógrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomásról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ának (3) bekezdése, 90. §-a (1) bekezdésénekc) pont-ja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Nógrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás költségvetési szervet jogutódlással – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – megszüntetem.

1. A megszüntetendõ költségvetési szerv neve: Nóg-rád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Ál-lomás

2. A megszüntetendõ költségvetési szerv székhelye:

3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.

3. A megszüntetendõ költségvetési szerv felügyeleti szerve:földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. A megszüntetendõ intézmény általános jogutódja:

Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal A megszüntetendõ intézmény vagyona – ideértve a kö-veteléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jogosultság a Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazga-tási Hivatalt illeti. A Nógrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás korábbi alapfeladatait a Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal veszi át. A foglalkoztatottak jogviszonyában a megszünte-tendõ intézmény jogutódja a Nógrád Megyei Mezõgazda-sági Szakigazgatási Hivatal.

5. Az intézmény megszüntetésének idõpontja és jog-címe:

Az intézmény 2007. január 1-jén szûnik meg az állam-háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján, mert az ellátandó fel-adat más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ.

Ez a Megszüntetõ Okirat 2007. január l-jén lép hatály-ba, egyidejûleg hatályát veszti a 61637/2005. sz. alapító okirata.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Megszüntetõ okirat a Pest Megyei Állategészségügyi és

Élelmiszer-ellenõrzõ Állomásról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ának (3) bekezdése, 90. §-a (1) bekezdésénekc) pont-ja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás költségvetési szervet jogutódlással – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – megszüntetem.

1. A megszüntetendõ költségvetési szerv neve: Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állo-más

2. A megszüntetendõ költségvetési szerv székhelye:

2100 Gödöllõ, Kotlán Sándor utca 1.

3. A megszüntetendõ költségvetési szerv felügyeleti szerve:földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

4. A megszüntetendõ intézmény általános jogutódja:

Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

A megszüntetendõ intézmény vagyona – ideértve a kö-veteléseket és a kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jogosultság a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt illeti. A Pest Megyei Állategész-ségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás korábbi alapfel-adatait a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szak-igazgatási Hivatal veszi át. A foglalkoztatottak jogviszo-nyában a megszüntetendõ intézmény jogutódja szintén a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

5. Az intézmény megszüntetésének idõpontja és jog-címe:

Az intézmény 2007. január 1-jén szûnik meg az állam-háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a (1) bekezdésénekc)pontja alapján, mert az ellátandó fel-adat más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ.

Ez a megszüntetõ okirat 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a 78033/2005 sz. alapító ok-irata.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

330 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2. szám

Megszüntetõ okirat

a Somogy Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomásról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

88. §-ának (3) bekezdése, 90. §-a (1) bekezdésénekc) pont-ja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a So-mogy Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ

88. §-ának (3) bekezdése, 90. §-a (1) bekezdésénekc) pont-ja, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a So-mogy Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 76-86)