• Nem Talált Eredményt

A megpályázott gabona adatai:

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 159-169)

Miniszteri utasítás

HARMADIK RÉSZ A HIVATAL MÛKÖDÉSE

XIV. A felhívás hatálya

2. A megpályázott gabona adatai:

Gabonafajta:

c

(Búza: 1; Kukorica: 2; Árpa: 3) A megfelelõ gabonafajta kódja kiválasztandó.

Tétel száma Mennyiség (tonna) Ajánlati ár (EUR/tonna)

Mennyiség összesen:

Több ajánlat esetén megegyezõ formátumú táblázat kitöltése szükséges.

Az ajánlat a ………… (év) ……….. (hónap) ………… (nap) dátumú ajánlattételi napra vonatkozik.

A benyújtott ajánlat a fent megjelölt ajánlattételi naptól számított negyedik munkanapig érvényes.

3. Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeket megismertem.

Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás III/8. pontja szerinti bizosítékfizetési kötelezettségemnek eleget tettem és az ajánlathoz csatoltam a ………...….Ft/tonna biztosíték letételérõl szóló bizonylatot.

Meghatalmazás: c nincs c mellékelve Dátum:

Bélyegzõlenyomat és cégszerû aláírás: ………

Táviratilag vagy telefax útján tett ajánlatoknál az ajánlattevõ teljes címét fel kell tüntetni.

5. számú melléklet DECLARATION

NYILATKOZAT

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 22/2007. (III. 6.) számú ajánlattételi felhívása az intervenciós készletbõl belpiacon történõ értékesítésre meghirdetett gabona megvásárlására

NAME/NÉV:

Address/Székhely:

Registration number/Regisztrációs szám:

EU tax number/Közõsségi adószám:

English:

I hereby declare that in case it is obtained through the Agricultural and Rural Development Agency (MVH) of Hungary, I will deliver the intervention grains (wheat, corn, barley – the appropriate shall be underlined) listed in the table below from the territory of the Republic of Hungary to another member state of the European Union.

This declaration is made in order to make use of the value added tax (VAT)-free marketing of the abovementioned product based on Article 29./A. of Act No. LXXIV of 1992. If requested I shall present the original documents (especially freight documents or other documents proving the delivery of goods) of the delivery to another member state of the European Union to the controlling authorities.

Magyar:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál megpályázatott, az alábbi táb-lázatban felsorolt gabonatételeket azok elnyerése esetén Magyarország területérõl más uniós tagállam területére elfuva-rozom, illetve eljuttatom.

Jelen nyilatkozatot az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 29/A. §a)pontja alapján történõ áfamentes termékértékesítés igénybevételéhez adom.

A termék más tagállamba történõ elfuvarozását, eljuttatatását igazoló okmány (különösen fuvarokmány, vagy egyéb olyan okmány, amely hitelt érdemlõen igazolja, hogy a terméket elszállították) ellenõrzõ hatóságok kérésére történõ be-mutatását vállalom.

Közleményszám/

Announcement number

Pályázat dátuma/

Date of bid

Tételszám/

Lot number

Mennyiség (tonna)/

Quantity in tonnes

Célország/

Country of destination

Please send this declaration back to one of these following fax numbers:

Ezen nyomtatvány telefax útján történõ továbbítása a következõ számokra történhet:

+36/1-219-8905 or/vagy +36/1-219-6259 or/vagy +36/1-577-1317

Date/Dátum:……… Signature/Aláírás:…..………..

6. számú melléklet GABONAINTERVENCIÓ ÉRTÉKESÍTÉS

KITÁROLÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 22/2007. (III. 6.) számú ajánlattételi felhívása az intervenciós készletbõl belpiacon történõ értékesítésre meghirdetett gabona megvásárlására

1. Az ajánlattevõ azonosító adatai:

NÉV:

Cím:

Regisztrációs szám:

Kapcsolattartó személy:

Kapcsolattartó elérhetõsége(i):

Telefonszám:

Faxszám:

2. Kérelem:

Kérelmezem a kitárolási engedély kiállítását

Gabonafajta:

c

(Búza: 1; Kukorica: 2; Árpa: 3)

A megfelelõ gabonafajta kódja kiválasztandó.

Tételszám: ……….………, ……… tonna gabonára.

Tételszám: ……….………, ……… tonna gabonára.

Tételszám: ……….………, ……… tonna gabonára.

Tételszám: ……….………, ……… tonna gabonára.

Tételszám: ……….………, ……… tonna gabonára.

Több gabonatétel vételárának egyidejû kiegyenlítése esetén megegyezõ formátumú táblázat kitöltése szükséges.

3. Mellékletek:

A vételár kifizetését igazoló, bank által kiállított és hitelesített „igazolás átutalás teljesítésérõl”.

4. Aláírás:

Dátum

Bélyegzõlenyomat és cégszerû aláírás

Ezen nyomtatvány telefax útján történõ továbbítása a következõ számokra történhet:

Fax: +36/1-219-8905 vagy +36/1-219-6259 vagy +36/1-577-1317

7. számú melléklet

Szerzõdés száma:

RAKTÁROZÁSI SZERZÕDÉS-MÓDOSÍTÁS

amely létrejött

egyrészrõl a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22–24.) (a továbbiakban MVH)

Képviseletében eljár: ……….. Megyei Kirendeltség, kirendeltség vezetõ:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Ügyintézõ:

másrészrõl Cím:

Ügyfél regisztrációs szám:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Kapcsolattartó neve:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Vállalkozói igazolvány száma:

Számlavezetõ bank:

Bankszámlaszám:

mint Raktározó (a továbbiakban Raktározó), valamint:

Cím:

Ügyfél regisztrációs szám:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Kapcsolattartó neve:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Vállalkozói igazolvány száma:

Számlavezetõ bank:

Bankszámlaszám:

mint Vevõ (a továbbiakban Vevõ)

– a továbbiakban együttesen: Szerzõdõ Felek – között.

1.Az MVH és a Raktározó ……… szerzõdésszám alatt 200.. év ……… hó …… napján rak-tározási szerzõdést kötöttek, melynek alapján Raktározó vállalta, hogy térítés ellenében az MVH rendelkezésére bocsát-ja a szerzõdésben rögzített, ……… tonna gabona tárolására alkalmas tárolókapacitást, illetve az MVH utasításai alapján az intervenciós gabonafelvásárlási folyamat keretében felajánlott gabona tárolását, és teljesíti a szerzõdésben meghatározott szolgáltatásokat.

2.Az MVH a raktározó által tárolt tételt az alábbiak szerint értékesítette:

Raktár címe:

Raktár azonosító száma:

Telepi kapcsolattartó neve:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Megye:

Értékesítési tételszám Tételazonosító Odaítélt mennyiség Kitárolási határidõ Vevõ neve Vevõ címe/székhelye

Jelen szerzõdés alapjául a fentieken kívül az alábbi, [iktatószám] iktatószámú kitárolási helyszíni ellenõrzési jegyzõ-könyvvel alátámasztott adatok szolgálnak.

Tételazonosító Odaítélt mennyiség Határidõn belül kitárolt mennyiség Határidõn belül nem kitárolt mennyiség

3.A Bizottság az intervenciós hivatalok birtokában lévõ gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megálla-pításáról szóló 2131/93/EGK rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 16. cikkében foglaltak értelében azon gabonát, amelyet a fizetésre megállapított határidõn belül nem szállítanak el, minden szempontból az említett határidõ lejártakor elszállítottnak kell tekinteni. Továbbá a Rendelet ugyanezen cikke alapján a gabona értékesítésére kiírt pályázat sikeres ajánlattevõje (Vevõ) viseli az el nem szállított gabonával kapcsolatos minden kockázatot, valamint a tárolási költsége-ket, amelyet a fizetésre megállapított határidõn belül nem szállítottak el.

4.Tekintettel arra, hogy Vevõ a részére odaítélt és az általa kifizetett, a 2. pontban meghatározott határidõn belül nem kitárolt mennyiségû gabonát a fizetésre megállapított határidõn belül nem szállította el, illetve a gabonának a fizetésre megállapított határidõn belüli el nem szállítását a gabonának a fizetésre megállapított határidõ letelte elõtt megállapított minõségi problémája okozta, ezért Szerzõdõ Felek – a Rendelet 16. cikkében foglaltakra figyelemmel – az MVH és a Raktározó között ……… szerzõdésszám alatt 200.. év ………. hó …… napján kötött raktáro-zási szerzõdést az alábbiak szerint módosítják, és a következõkben állapodnak meg:

4.1.Az MVH hozzájárul ahhoz, hogy Vevõ – a Raktározó és a Vevõ között kötött külön tárolási szerzõdés alapján – az intervenciós áru elszállításáig továbbra is a jelen szerzõdésben meghatározott raktártelepen, illetve tárolóban tároltassa Raktározóval a gabonát.

4.2.Az MVH a jelen szerzõdés aláírásától kezdõdõen nem fizet a Raktározónak tárolási díjat a Vevõ részére értékesí-tett, a jelen szerzõdés 2. pontjában megnevezett raktártelepen, illetve tárolóban elhelyezett gabona tárolásáért, valamint nem fizet a Raktározónak rendelkezésre állási díjat azon tárolótér vonatkozásában, melyben a vevõ által megvásárolt ga-bona tárolása történik, a Vevõ által megvásárolt gaga-bona teljes mennyiségének, igazolható árukezelés esetén a kálóval csökkentett mennyiségének a raktárteleprõl, illetve tárolóból történt elszállításának a jelen szerzõdés szerinti igazo-lásáig.

4.3. A jelen szerzõdés 2. pontjában közölt gabona és tárolóhely tekintetében a Vevõ által vásárolt gabona teljes mennyisége, amennyiben az értékesített gabonatétel vonatkozásában igazolhatóan árukezelés történt, a Raktározó és az MVH között ……… szerzõdésszám alatt 200.. év ………. hó …… napján kötött raktározási szerzõdésben meghatározott kálóval csökkentett mennyiség kitárolása megtörténtének jelen szerzõdés szerinti igazolá-sáig az MVH-t nem terhelik az MVH és a Raktározó között kötött, említett raktározási szerzõdésbõl eredõ egyéb kötele-zettségek, a „kitárolás árumozgás nélkül” díjtétel megfizetésének kivételével. A „kitárolás árumozgás nélkül” és a „kitá-rolás árumozgással” díjtételek közötti különbözetet a Vevõ köteles megtéríteni a Raktározónak.

4.4. Vevõ és Raktározó vállalja, hogy a Vevõ részére értékesített, a jelen szerzõdés 2. pontjában meghatározott mennyiségû gabona tárolására ugyanolyan díjtételek, illetve díjazási feltételek mellett kötik meg a tárolási szerzõdést, mint ahogy azt az MVH és a Raktározó között ……… szerzõdésszám alatt 200.. év ………. hó

…… napján kötött raktározási szerzõdés tartalmazza azzal, hogy Vevõ a tárolási, valamint a kitárolás árumozgás nélkül”

és a „kitárolás árumozgással” díjtételek közötti különbözetet köteles megfizetni, míg a rendelkezésre állási díj és Raktá-rozó egyéb szolgáltatásai tekintetében a Vevõ és a RaktáRaktá-rozó erre vonatkozó külön megállapodása az irányadó.

4.5.Raktározó haladéktalanul köteles írásban jelenteni az MVH-nak a jelen szerzõdés 2. pontjában említett gabona teljes mennyiségének elszállítását, aki a kitárolás megtörténtét a helyszínen ellenõrzi, és annak megtörténtét helyszíni el-lenõrzési jegyzõkönyvben igazolja.

4.6.Raktározó csak a 4.5. pont szerinti helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvben történt igazolás alapján lesz jogosult arra, hogy a jelen szerzõdés 2. pontjában említett tárolóhely tekintetében az MVH a Raktározó részére az MVH és a Rak-tározó között ……… szerzõdésszám alatt 200.. év ………. hó …… napján kötött raktározási szerzõdés szerinti rendelkezésre állási, tárolási díjat fizessen, illetve az MVH ezen igazolás alapján lesz köteles arra, hogy a tárolóhely tekintetében a szerzõdésbõl eredõ egyéb kötelezettségeit teljesítse.

5.Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Vevõ által vásárolt gabonának a fizetésre megállapított határ-idõn belüli el nem szállítását a gabonának a fizetésre megállapított határidõ letelte elõtt megállapított minõségi problé-mája okozta, úgy Raktározó a minõségi probléma teljes megszüntetéséig terjedõ idõre nem jogosult tárolási díjra sem az MVH, sem pedig a Vevõ részérõl, valamint a határidõn túli kitárolás során a Raktározó „kitárolás árumozgás nélkül” díj-tételre jogosult.

6.Jelen szerzõdés a Szerzõdõ Felek általi aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerzõdés hat eredeti példányban készült, amelybõl egy-egy példány a Raktározót és a Vevõt, négy példány az MVH-t illeti meg.

Szerzõdõ felek jelen szerzõdést, mint akaratukkal mindenben egyezõt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag alá-írták.

Kelt:

……… ……….

MVH részérõl Raktározó részérõl

………

Vevõ részérõl

Ellenjegyezte: ………..

MVH Pénzügyi Igazgatóság

8. számú melléklet

MINÕSÉGVIZSGÁLATI DÍJAK

Minõségvizsgálati díjak:

Vizsgálatok megnevezése Étkezési búza Ft/minta Kukorica Ft/minta Árpa Ft/minta

Nedvességtartalom vizsgálata 1900 1900 1900

Tisztaságvizsgálat 2500 2500 2500

Hektolitertömeg mérés 900 900 900

Lisztes szem részarány meghatározása – – –

Esésszám vizsgálat 2200 – –

Fehérjetartalom meghatározása 2500 – –

Zeleny-index meghatározása 8000 – –

Tannintartalom mérése – – –

Szennyezõanyagtartalom vizsgálat 12000 – –

Összesen (Ft/minta) 30000 5300 5300

Gépi feldolgozottság vizsgálata 20000 – –

Mindösszesen (Ft/minta) 50000 5300 5300

* Fenti díjtételek az áfát nem tartalmazzák.

Közlemény

az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtottföldrajzi árujelzõbejelentéshez

kapcsolódó összefoglaló megjelentetésérõl AzFVM Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növény-egészségügyi Fõosztályaa mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló78/2004. (IV. 19.) Korm. ren-delet 4. § (2) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy har-madik ország által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelen-téshez kapcsolódó FR/PDO/117/142/04.11.2003 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelentésnek azEurópai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl(2007. március 30.)számított négy hóna-pon belülírásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vi-dékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Fõosztályára (Bp. 55. Pf. 1, 1860).

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet

6. cikkének (2) bekezdése alapján (2007/C 73/06)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK1tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a módosítás iránti kérelem elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e köz-zététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkez-nie a Bizottsághoz.

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

Módosítás iránti kérelem

a 9. cikk és a 17. cikk (2) bekezdése alapján

„HUILE D’OLIVE DE NYONS”

EK-szám: FR/PDO/117/142/04.11.2003 OEM ( X ) OFJ ( )

Kért módosítás(ok)

A termékleírás érintett szakaszcíme(i):

c A termék elnevezése c A termék leírása

1HL L 93., 2006.3.31, 12. o.

X Földrajzi terület c A származás igazolása c Az elõállítás módja c Kapcsolat

c Címkézés

X Nemzeti elõírások

Módosítás(ok):

Földrajzi terület:

„A termelési terület Drôme és Vaucluse megye egy ré-szére terjed ki” szövegrész helyébe a következõ szöveg lép: „Az olívaolajnak az alábbi települések területébõl álló termelési területen termelt és feldolgozott olajbogyókból kell készülnie”:

– Drôme megye:

= Nyons kanton: Arpavon, Aubres, Château-neuf-de-Bordette, Condorcet, Curnier, Eyroles, Mirabel-aux-Baronnies, Montaulieu, Nyons, Le PPgue, Piégon, Les Pilles, Rousset-les-Vignes, Saint-Ferréol-Trente-Pas,

Saint-Maurice-sur-Eygues,

Saint-Pantaléon-les-Vignes, Venterol, Vinsobres.

= Buis-les-Baronnies kanton: Beauvoisin, Benivay-Ollon, Buis-les-Baronnies, Eygaliers, Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-OuvPze, La Penne-sur-l’OuvPze, Pierrelongue, Plaisians, Propiac, La Roche-sur-le-Buis, Vercoiran.

= Remuzat kanton: Montréal-les-Sources, Saint-May, Sahune, Villeperdrix

= Saint-Paul-Trois-Châteaux kanton: Tulette – Vaucluse megye:

= MalaucPne kanton: Brantes, Entrechaux, MalaucPne (AI körzet)

= Vaison-la-Romaine kanton: Buisson, Cairanne, Crestet, Faucon, Puymeras, Rasteau, Roaix, Séguret, Saint-Marcellin-lPs-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Male-garde, Vaison-la-Romaine, Villedieu.

= Valréas kanton: Valréas, Visan

A módosítás tárgya Drôme megye 6 településének (Bo-uchet, Montbrison-sur-Lez, Montbrun-les-bains, Reilha-nette, Rochebrune és Sainte-Jalle), és Vaucluse megye 2 településének (Saint-Léger-du-Ventoux és Savoillan) ki-vonása az eredetmegjelölés földrajzi területébõl. A javas-latot az állandósult termelési szokások hiánya, valamint az

„Huile d’olive de Nyons” eredetmegjelölésû olívaolaj elõ-állításával összeegyeztethetetlen geológiai, talaj- és éghaj-lati viszonyok indokolják.

Nemzeti elõírások:

Az „Az 1994. január 10-i rendelet” szövegrész helyébe az „Az” Huile d’olive de Nyons „bejegyzett eredetmegje-löléssel kapcsolatos rendelet” szövegrész lép.

ÖSSZEFOGLALÓ

A mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet

„HUILE D’OLIVE DE NYONS”

EK-szám: FR/PDO/117/142/04.11.2003 OEM ( X ) OFJ ( )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1.A tagállam felelõs szervezeti egysége:

Név: Institut National des Appellations d’Origine Cím: 51, rue d’Anjou — F–75008 Paris

Tel.: (33) 01 53 89 80 00 Fax: (33) 01 42 25 57 97 e-mail: info@inao.gouv.fr 2.Csoportosulás:

Név: Syndicat Interprofessionnel de l’Olive de Nyons et des Baronnies

Cím: B.P. no 9 — F–26110 Nyons Tel.: (33) 04 75 26 95 00

Fax: (33) 04 75 26 23 16

e-mail: syndicat.tanche@wanadoo.fr

Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( ) 3.Termék típusa:

1.5 osztály – Olívaolaj 4.Termékleírás:

(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rende-let 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Elnevezés: „Huile d’olive de Nyons”

4.2. Leírás: Az „Huile d’olive de Nyons” sûrû állagú, aranysárga színû és lágy illatú olaj.

4.3. Földrajzi terület : Az olajbogyók termelési és fel-dolgozási területe Drôme és Vaucluse megye következõ településeire terjed ki.

Drôme megye:

– Nyons kanton: Arpavon, Aubres, Châteaune-uf-de-Bordette, Condorcet, Curnier, Eyroles, Mirabel-aux-Baronnies, Montaulieu, Nyons, Le PPgue, Piégon, Les Pilles, Rousset-les-Vignes, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Venterol, Vinsobres.

– Buis-les-Baronnies kanton: Beauvoisin, Benivay-Ol-lon, Buis-les-Baronnies, Eygaliers, Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-OuvPze, La Penne-sur-l’OuvPze, Pierrelon-gue, Plaisians, Propiac, La Roche-sur-le-Buis, Vercoiran.

– Remuzat kanton: Montréal-les-Sources, Saint-May, Sahune, Villeperdrix

– Saint-Paul-Trois-Châteaux kanton: Tulette Vaucluse megye:

– MalaucPne kanton: Brantes, Entrechaux, MalaucPne (AI körzet)

– Vaison-la-Romaine kanton: Buisson, Cairanne, Cres-tet, Faucon, Puymeras, Rasteau, Roaix, Séguret, Saint-Marcellin-lPs-Vaison, Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Vaison-la-Romaine, Villedieu.

– Valréas kanton: Valréas, Visan

4.4. Származási igazolás: „Huile d’olive de Nyons” be-jegyzett eredetmegjelöléssel olívaolajat értékesíteni kizá-rólag olyan jóváhagyási igazolás birtokában szabad, ame-lyet az Institut national des appellations d’origine állított ki a bejegyzett eredetmegjelöléssel rendelkezõ olajfakul-túra-termékek jóváhagyására vonatkozó nemzeti szabá-lyozásban elõírt feltételeknek megfelelõen.

Az olívaolaj alapanyagának termeléséhez illetve az olí-vaolaj elõállításához kapcsolódó valamennyi mûveletet a 4.3. pontban meghatározott földrajzi területen kell elvé-gezni.

Az alapanyag termelésére vonatkozó eljárás a követke-zõkbõl áll:

– a parcellák beazonosítása, amelynek során összeállít-ják az „Huile d’olive de Nyons” termelésére alkalmas, az olajfák ültetési helyére vonatkozó kritériumokat és a ter-melési feltételeket teljesítõ parcellák jegyzékét,

– az olajfatermelõ által évente készített betakarítási nyi-latkozat a termelési terület nagyságáról, a meghatározott terméshozam betartásával termelt olajbogyók mennyisé-gérõl és az olajbogyók rendeltetési helyérõl (olajsajtoló üzem, feldolgozás helye).

A feldolgozással kapcsolatos eljárás a következõk-bõl áll:

– a szakember által évente összeállított, a feldolgozott termék mennyiségét bejelentõ gyártási nyilatkozat,

– jóváhagyási igazolásra irányuló kérelem, amely lehe-tõvé teszi a termékek raktározási helyének és a bejelentett termékeket tartalmazó egyes tárolóedényeknek a beazono-sítását.

Ezt az eljárást minden tétel olívaolaj esetében analitikai és érzékszervi vizsgálat egészíti ki, amely lehetõvé teszi a termékek minõségének és jellegének ellenõrzését.

Ezen túlmenõen minden olyan gazdasági szereplõnek, aki jóváhagyási igazolást szerzett, évente nyilatkozatot kell tennie készleteirõl.

4.5. Az elõállítás módja: Az olajbogyóknak a „Tanche”

fajtából kell származniuk, és az olajfatermelésre alkalmas parcellákon kell termelni õket. Az egyenesen a fáról, no-vember illetve december folyamán betakarított olajbogyó-kat átválogatják, és a kisebb méretûek szolgálnak az olíva-olaj készítésére. Az olíva-olajbogyókat összezúzzák és péppé keverik. Az olajbogyópépbõl ezek után a hagyományos

módszerekkel: préseléssel vagy centrifugázással nyerik ki az olajat.

4.6. Kapcsolat:

– Az olajfatermelés hagyományai ebben a régióban az ókor korai idõszakára nyúlnak vissza, és különösen eleve-nek maradtak egészen a XX. század elejéig. Késõbbi ha-nyatlásuk fõként a magvakból nyert olajak konkurenciájá-nak tudható be; ennek folytán az olajfatermelés szerepe mellékessé vált. Az 1956-os kemény fagyok után a terme-lõk összefogtak, hogy elkerüljék a hagyomány eltûnését, és megóvják az olajligetek örökségét. A Valence-i bíróság egy 1968-as ítéletében elismerte az „Huile d’Olive de Nyons” eredetmegjelölést.

– A „tanche” a térségre jellemzõ fajta, amely különösen jól alkalmazkodott az itteni, erõsen ingadozó éghajlathoz.

A helyi termelõk hozzáértése és állhatatossága lehetõvé tette e hagyományos termelési ág fennmaradását.

4.7. Ellenõrzõ szerv:

Név: Institut National des Appellations d’Origine Cím: 51, Rue d’Anjou — F–75008 Paris

Tel.: (33) 01 53 89 80 00 Fax: (33) 01 42 25 57 97 e-mail: info@inao.gouv.fr Név: D.G.C.C.R.F.

Cím: 59, Bd V.Auriol — F–75703 Paris Cedex 13 Tel.: (33) 01 44 97 29 60

Fax: (33) 01 44 97 30 37

e-mail: C3@dgccrf.finances.gouv.fr

4.8. Címkézés: A címkézésre és az élelmiszerek kisze-relésére vonatkozó szabályozásban elõírt kötelezõ jelzése-ken túlmenõen az „Huile d’olive de Nyons” bejegyzett eredetmegjelölésû olívaolajakon a következõ megjegyzé-seknek kell szerepelniük:

– az „Huile d’olive de Nyons” jelzés;

– az „Appellation d’origine contrôlée” vagy az AOC jelzés. Amennyiben a címkén a címtõl függetlenül egy gazdaság vagy márka neve is szerepel, az eredetmegjelölés elnevezését meg kell ismételni az „appellation” és a „cont-rôlée” szavak között.

E jelzéseket egyazon vizuális mezõben és címkén kell feltüntetni.

E jelzésekhez szembeötlõ, olvasható, eltávolíthatatlan és megfelelõen nagyméretû írásjeleket kell használni oly módon, hogy jól kiváljanak a keretbõl, amelyre nyomtat-ták õket, és világosan elkülönüljenek az összes többi fel-irattól és ábrától.

Az Aranykorona Önkéntes Nyugdíjpénztár közleménye

Meghívó a XXI. Küldöttközgyûlésre

Az Aranykorona Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatóta-nácsa értesíti valamennyi küldöttjét és pénztártagját, hogy

Az Aranykorona Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatóta-nácsa értesíti valamennyi küldöttjét és pénztártagját, hogy

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 159-169)