• Nem Talált Eredményt

A LEVELEK ÁTIRATAI

In document Domokos GyörgyA jámbor Herkules (Pldal 55-200)

Ercole Pio egri kormányzó leveleit a Modenában őrzött eredetik alapján idő-rendben közlöm. A 23 levél közül 20 van datálva, a három dátum nélküli levelet utoljára helyeztem, hozzávetőleges datálásuk a tartalmuk alapján lehetséges.

A kéziratok állapota általában jó, kivétel a 15. és a 22. levél. Huszonnegyedikként közlöm az Estei Hippolit által írt utasítást, amelyben Ercole Piót kemény hangon hazarendeli Magyarországról 1510 nyarán, ennek az „A” betűjelet adtam, hogy elkülönítsem a Pio-korpusztól .

A fizikai okból (anyaghiány, elmosódott tinta) nem olvasható részeknél […]

jelet alkalmaztam, ahol az olvasat bizonytalan, egy vagy több szó jelentése számomra nem vagy nem teljesen érthető, vagy esetleg több lehetséges olvasat is létezik, ezt lábjegyzetben közlöm.

A szöveghű átírásban a folyamatos olvashatóság kedvéért a következő ki-igazításokat tettem:

– az egybe- és különírás ingadozó rendszerére a modern olasz helyesírás szabályait alkalmaztam;

– ugyancsak a modern olasz nyelv szabályai szerint jártam el a kis- és nagy-betűk használatában, mivel Ercole Pio írott nyelvhasználatában ez sem egysé-ges. Az érthetőség kedvéért ugyanakkor a quella szót melléknévi szerepben és mutató névmásként általában kisbetűvel írtam át, kivéve ha a megszólított uraságra vonatkozó egyes szám harmadik személyű (udvariassági megszólítás értékű) névmást jelenti (a mai olasz nyelvben ezt szintén nagybetűvel Lei-nek mondjuk) . E névmás tárgy és részes esetben álló alakjait (La és Gli) szintén nagybetűvel írtam át, akkor is, ha enklitikus helyzetben, tehát az igealak végén, azzal egybeírva helyezkedik el;

– ugyancsak az olvashatóság kedvéért és a modern helyesírás szabályai szerint egységesítettem a diakritikus jeleket (aposztrófok, hangsúlyok);

– a szöveget nem tagolja még egyértelmű központozás, ezért a modern köz-pontozási jelekkel mondatokra tagolt szöveg az én értelmezési javaslatomnak tekintendő;

– ugyanakkor igyekeztem megtartani a XVI . századi írott nyelvváltozatra jellemző formákat ott, ahol ezek az érthetőséget nem gátolják. Így nem

hagy-tam el a néma h grafémát azokból a szavakból, ahol ez nem kelt félreértést (pl.

heri, havemo, anchora);

– az u és j grafémákat modern kori megfelelőikkel, a v és i grafémákkal he-lyettesítettem a könnyebb olvashatóság kedvéért;

– a szöveg számos rövidítését az értelemnek megfelelően feloldottam; a kétes eseteket itt is lábjegyzetben jelzem;

– a szövegben kihúzással törölt részeket > és < jel között tüntetem fel az átiratban, míg a sorok közé vagy margón jelezve betoldott szavakat < és > jel között illesztem a megfelelő helyre. A kihúzással olvashatatlanná tett szavak ezért >[…]< formában jelennek meg az átiratban .

1.

ASMo, Cancelleria Carteggio ambasciatori, Ungheria b.4/6,1; Vestigia 1753.

Ercole Pio levele Estei Hippolithoz Hall (Tirol), 1508. XI. 21.

Ercole Pio a tiroli Hallból tudósítja Hippolitot, hogy a nagy havazás ellenére szerencsésen meg-érkezett. Fájlalja, hogy messzire került urától, és figyelmébe ajánlja Enea nevű beteg testvérét és Ludovico „compatré”-t. Visszaküldi az öszvéreket, lovakat és öszvérhajcsárokat épségben, mivel innen az Inn folyón folytatja útját másnap, hajóra szállván. Hangsúlyozza, hogy „még sarkantyúval a lábán” írja mindezt, vagyis alig hogy megérkeztek a lovas csapattal.

Illustrissimo mio unico Signore e patrone, non ho potuto fare tanti pregi e voti al cielo che giungere habia potuto sino qua in Hala ove hoggi sono arrivato sano e salvo, senza tristo tempo per essermi tutto questo giorno nevicato adosso.1 Del tutto sia laudato il Signore de’ sopra. Ma se bene ogni giorno me fosse quasi ruinato il cielo sopra, Signore mio caro, tanto non havrei extimato quanto ho facto e faccio il vedermi alontanto tanto, e più per essermi da alontanarmi dalla presentia di Vostra Signoria quale Dio è il testimonio, mi era il più grato contento ch’io godessi al mondo. Vero è che pure me mitigo alquanto pensando andare in servitio di Lei, ma non tanto è il guadagno che contrapesi la perdita.

Questo solo mi sarà de supremo refrigerio, quando possa essere certificato non dovere io uscire di mente a Vostra Signoria, quale non amo solo, ma riverisco e adoro. Due cose solo mi hanno premuto e premonomi sino al core havere lassato:

Lei, mio Signore, Messer Enea mio fratello amalato, e queste de me giacciono su le radice del core, mio fratello raccomando a Vostra Signoria quanto posso, anchor ch’io sapia che Ella per exuberantia di Sua gratia lo ama da servitore.

Questo solo dico per satisfactione di me medesmo, perché lo amo quanto ama-re se possa persona al mondo. Raccomando anchora il Signoama-re Lodovico suo compatre molto, quale scio esserGli fidelissimo servitore insieme col protho-notario, quale se bene mi è stato rigido quanto che per molti capi non dovea, non resto però io di amarlo e potendogli Vostra Signoria dare aiuto e favore ne le occurentie sue, pregoLa a non gli manchare e che cognosciuto lo errore suo se ne pentisca e emendi . Rimando tutti gli mulli e cavalli e mulatieri indreto tutti sani e salvi, potendo quasi a mio proposito <addurre> il dicto evangelico cum Vostra Signoria quia quos dedisti mihi, non perdidi ex eis quemquam,2 ne

1 Talán retorikai fordulat akar lenni: „nem volt rossz az idő, hiszen egész nap szakadt a hó”, ami egy XVI . századi utazónak nem volt feltétlenül öröm .

2 A bibliai idézet Jézus Krisztustól hangzik el, aki az Atyaistennek mondja: „Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit.” (Jn 18,9.)

[f1r]

ringratio summamente Quella, e supplicoGli di gratia che non me voglia donare totale exilio dalla memoria Sua, e racordarsi che s’io fossi cossì diligente obser-vatore de precepti divini, come a Lei sono fedele e sviscerato servitore, ardirei promettermi potere al fine di questa vita rapire tanto cielo3 che questa anima gli potesse havere riposato albergo, pure servendo fidelmente Vostra Signoria come Gli prometto fare. Sforzaròmi ancho nel resto gubernarmi talmente ch’io non havrò a disperare salute. Altro dunque non dirò per non più fastidirGli, se non che bacciando la honorata mano di Vostra Illustrissima Signoria cum ogni riverentia in gratia di Lei me raccomando e il simile fa tutta la compagnia mia . Domani montaremo in barcha. Scritta in Hala subito smontato cum gli speroni in piedi, a 21 novembre 1508.

A piedi di Vostra Illustrissima Signoria servitore eterno Her . P . di sua mano

Allo Illustrissimo Reverendissimo mio Signore Pa(tron)e unico, lo signore Car-dinale Ferrara

2.

ASMo, Cancelleria Carteggio ambasciatori, Ungheria b.4/6,2; Vestigia 1754.

Ercole Pio levele Estei Hippolithoz Bécs, 1508. XII. 2.

Ercole Pio megérkezvén Bécsbe értesíti urát, Hippolitot további szándékairól. Elmondja, hogy nem kedvelik Bécsben az olaszokat, nehezen találtak szállást és vezetőt is a további útra. Terve az, hogy előbb jelentkezik a király előtt, aki a pestis miatt Nagyszombatban időzik, majd Egerbe megy a rábízott dolgokat elintézni, s úgy tudja, ott van éppen Bakóc, aki pedig oda menekült a pestis elől. Bízik benne, hogy nem tudódott ki jövetelének célja.

Illustrissimo e reverendissimo mio signore unico, trovato per mia ventura questo messo che passa per Venetia a Milano e promessomi darLe lettere fidelmente allo ambassadore lie, ho vogliuto significare a Vostra Signoria come hieri sera che fu veneri giunsi qui in Vienna cum tutta la compagnia sano e salvo cum la gratia del Signore di sopra, quale credo io acciò mi possa più longamente conservare a fidele servitio di Quella, mi ha prestato da Hala in qua tanto bono viagio <cioè del tempo> che più desiderare non havrei saputo. Per hoggi sono stato sforzato

3 Ercole Pio ura iránti hűségének igazolására azt a hasonlatot ötli ki, miszerint, bizonyosan elnyerné az üdvösséget „s’io fossi cossì diligente observatore de precepti divini, come a Lei sono fedele”, vagyis ha annyira betartaná az isteni parancsokat, amennyire hűséges Hippolithoz.

[f1v]

[f1r]

affirmarmi qui per trovare parone che mi conduca al resto del camino, che è stato assai difficile trovare perché pare che male voluntieri servino italiani e cossì hieri sera apena trovassimo mai homo che ci volesse allogiare, se non fosse stato uno amico che se gli trovòe Himbro havere, ma il tutto sprezo, quando mi ricordo servire Vostra Signoria, quale amo più che me medesmo. Vero è che me bisognarà peregrare più ch’io non pensavo. La causa è che la maestà del Re è absentato da Buda per cagione della peste quale se dice che gli è assai grave, e sua Maestà se ritrova in uno loco chiamato Ternavia, lontano da Pasonio migliara 35 italiani.

Domani spero trovarmi in Pasonio lontano di qua miglia 50 e vassegli per acqua, ma a Ternavia si va poi per terra e bisognaràmi fare il resto del camino per terra poi. Sonomi consigliato andare prima ad apresentarmi a sua Maestà prima ch’io vada in Agria per non stare poi a ritornargli. Cossì andarò e spero trovarmi a sua presentia marti, e poi me inviarò in Agria, ove, per quanto io intendo se ritrova lo reverendissimo Cardinale di Strigonia fugitovi per la peste, se sia vero, io me sforzarò talmente farmelo benino là, che non sia sparsa parola alcuna di quello mi donoe Vostra Signoria Illustrissima in comandamento, come del tutto poi Quella da me sarà advisata, questo per hora basti, restami solo racomandarmi senza numero e fine humile e fidelissimo servitore in bona gratia di Lei, che per mio idolo adoro, da Vienna a 2 de decembris 1508,

a piedi de Vostra Illustrissima e Reverendissima Signoria schiavo eterno Her .P . di sua mano

Allo Illustrissimo e Reverendissimo mio Unico Signore Patrone, lo Signor Car-dinale di Ferrara

Mittandum per Magnificum Ducalem oratorem Venetiarum comorantem ferrariae

cito cito

3.

ASMo, Cancelleria Carteggio ambasciatori, Ungheria b.4/6,3; Vestigia 1755–1756.

Ercole Pio levele Estei Hippolithoz Eger, 1509. I. 12.

Ercole Pio részletesen beszámol 16 oldalas levelében a királlyal Nagyszombatban történt tár-gyalásairól, valamint találkozásáról Bakóc Tamással. Egy vadászgepárdot, kopókat, sólymokat, porcelán- és üvegedényeket, gyümölcsfákat, gyógykenőcsöt és gyümölcsöket hozott a királynak ajándékba . Részletesen leírja útját a jeges Dunán Pozsonytól Esztergomba s onnan Egerbe . A pestis sújtotta Esztergomban Tommaso Amadei helynök nem ad neki és társainak éjjel szállást .

[f1v]

Forsi che a Vostra Signoria Illustrissimo mio signore Patrone parerà quello che anche a me medesimo pare ch’io sia stato troppo a significargli nova di me, persuadendomi che non meno me ami di quello me dicta4 e la humanitate Sua infinita et il cumulo della mia infinita fede verso di Lei quale amo più che me medesimo io faria, e Dio scrutatore di nostre menti è il testimonio, la causa è processa e dalla longeza dal viaggio che quaranta giorni continui ha importato, et ancho doppo la giunta qua, desideroso de significarGli qualche cosa più di-stincta circa il stato di queste cose <sue>, il che fare non potrò come intenderà e la cagione perché. Ma prima che altro Gli notifia parmi advisarLa di quanto mi è occorso dal giorno ch’io La lassai che fu più presto un lassare et abandonare me medesimo che Vostra Signoria, signor mio dolce et più che la mia vita caro, con cui sempre vivo et viverò schiavo fidele.

Da Vienna advisai Vostra Signoria come io intendevo qui in Agria <per la peste>, come era vero, il Reverendissimo Signore Cardinale de Strigonio, et cum quanta celeritate afrettava il camino per ritrovargelo et in caso de Vostra Signoria fare quanto Lei mi haveva imposto, ma non mi fu concesso, perciò che la morte del episcopo Chiavarino, suo nipote5 partì de qua, volando per venire a Chiavarino ove il nepote havea lassato molte e molte migliara de ducati per quanto se dice, cossì andòvi, ed ho habuto fu Signoria Reverendissima la terra senza strepito alcuno insieme cum tutta la roba, e cossì venendo intesi a Pausonio trovarsi a Tirnavio la Maestà del Serenissimo Re pure per la peste grande che era in Buda; unde me deliberai per ogni periculo che havesse potuto intervenire de quelli animali mandati per Vostra Signoria Illustrissima tranferire sino lìe e alongare il camino delle sette giornate com’io feci, che havere poi a tornare o lìe o a Buda che saria stato vinti volte più spesa che non fu. Et io mai non sarei riposato cum la mente per tema de ogni sinistro che havesse potuto accadere specialmente al pardo; tanto più ancho ch’io intendea certo Sua Maestà esser per ire in Praga, cossì giunto un giorno in Tirnavio indrizatogli per mezo de un Joanne Diach scotitore della decima de Pausonio per il Reverendissimo Strigonio dal quale fui accarezato et aiutato et honorato assai come segno di Vostra Signoria.

Feci capo ad uno Marzopini fiorentino ma residente appresso la Maestà el Re pure per il Signor Cardinale Strigonio, l’altro hebbi col mezo del dicto Messer Francesco Marzopini a cui in vero ho obligo grandissimo insieme cum quello Diach adito a Sua Maestà al quale cum gli debiti inchini apresentatomi <mi>

porse >le lettere< subito la mano quale humilmente gli baciai, poscia porsegli le lettere credentiale, le acceptòe humanissimamente et lectole esso proprio se mi volse. Io cum quelle parole mi parvero necessarie in latino gli exposi la fidele servitute di Vostra Signoria e quanto era desiderosa potere un giorno cum

4 Latinos igealak: „detta”, vagyis diktál.

5 Szatmári Ferenc győri püspök, Bakóc Tamás unokaöccse.

[f1r]

contento di Sua Maestà dimostrare quanta era la pronteza del suo volere e de sua fede e verso Sua Maestà e tutto questo inclitissimo Regno, pregandola in nome di Vostra Signoria che se degnasse cossì come l’adorava per suo Re ch’io gli basciasse la sacra mano subito me la porse et io la basciai poi che Vostra Signoria gli racomandava infinitamente la sua fidele servitute. Questo episcopato già non gli racommandava perché essendo religiosissimo et christiano Re sapea non esser bisognoso racommandargli le cose sacre, extendendomi cum più breve parole et più ornate ma farle ch’io potei in quanto mi parea necessario servando però ancho sempre honorevole loco nel mio parlare per la dignitate di Vostra Signoria che saria longo scrivere. Basta ch’io dico questa parola forse troppo ardita, credo ch’io satisfacessi molto bene et quello ne seguite fu il testimonio, perciò che sua Maestà sempre stete in piedi mentre ch’io parlai >gli< cum grande admiratione de tutti gli

astanti quali erano una gran moltitudine, affirmando ciascuno, per quanto me diceano molti italiani che ancho vi erano, che non se ricordava haver mai visto Sua Maestà tanto acarezar forastiero ne sì domesticamente parlare come facto havea meco. Dissegli poi Vostra Signoria Illustrissima havergli mandato alcuno presente, honestando e inrichendo il presente come meglio me parse, quando gli piacesse ch’io gli presentassi; risposemi gratissimamente che era a posta mia.

Ivi erano disposti il pardo a cavallo quale vide Sua Maestà per una finestra da una camera terrena ove stava et molto lo miròe dimandandomi a che era bono.

Dissegli a che et di quanta velocitate era che gli fu tanto caro quanto dire sia possibile. Gli cani forno conducti in camera e cossì gli falconi e del uno e l’altro vuolse informatione. Dissegli a che erano boni, laudandogli summamente l’uno e l’altro, delli cani mostròe più piacere che de falconi. Cossì presentatogli il tutto dissi che ancho Vostra Signoria ultra gli animali gli havea mandati gli maestri da nutrirgli e adoperargli ad ogne bisogno acciò Sua Maestà ne potesse a voglia sua havere piacere, quando gli piacesse, ch’io ero per lassargli et ricondurgi secondo la mi commandaria. Me rispose rigratiando assai Vostra Signoria che l’uno e l’altro acceptava voluntieri. Poi gli feci anch’io quelli poveri presentuzi in nome mio, dandogli prima il balsamo in uno vassetto alla anticha de porzolana, a juditio mio assai bello, il che inteso che era, subito Sua Maestà lo tolse in mano mostrandone tanto contento quanto sia possibile, dicendo proprio queste parole:

balsamum est istud e tenendo in mano un pezo, poi gli presentai circa 25 pezi di vetri bellissimi che gli forno ultra modo grati, cossì ad uno ad uno gli >dèi<

gli altri, e salami e forme de formagio molto grande e bello e marzolini e cedri e limoni et aranzi freschi e 8 alberegli grandi di confecti varii de vinaceto et uno pieno di iuleb rosato domasino perfectissimo et di questi vuolsegli io fare la credenza, non vuolse mai dicendo non oportet, non oportet . Ivi era uno cameriero primo molto amico di Vostra Signoria per il mezo de cui fui introducto, che ogni cosa cum grandissima diligentia facea custodire e per quello medesmo camariero

[f1v]

sua Maestà mi fece dire che’l tutto summamente gli agradiva e ne ringratiava Vostra Signoria Illustrissima et ancho me, ma si contentaria che per 3 o 4 giorni facesse ancho custodir gli animali che gli havesse facta provisione e per essi e ancho per gli altri custodi. Io mi volsi a Sua Maestà dicendogli che non solo ero per quanto mi commandava quella, 3 o 4 giorni ma 3 o 4 mesi e anni, che era vero ch’io desiderava havere per alhora bona licentia quando gli piacesse per venirmene qua, perciò ch’io temeva molto che’l Danubio non si congelasse,

>risp< non di meno ch’io ero per hubidirla sino al morire. Risposemi proprio Essa: tam cito vultis a nobis discedere? Io dissi che non mai era per partire se pur se dignava commandarmi ch’io restassi. Alhor di novo mi porse la mano

>[…]< dicendomi: eatis feliciter, io di novo la bacciai et cum humile riverentia presi comiato. Quando poi fui al uscio mi rivoltai di novo a fargli inchino, per mia fe che mi fece una inchinata de capo cum una accoglientia tanto grata quanto sia possibile pensare. Signor mio caro, se Vostra Signoria Illustrissima havesse potuto vedere quanta admiratione porgea quello pardo a quelli ungari, sariasse spantata de maraveglia, credo che tutta quella terra venne in uno subito lì a questo miracolo, per ché fu forza expectare alquanto lìe inante che havessimo introito, la cagione era che 4 ambasciatori boemi erano intrati alla audientia e per quanto si dice ad instare che Sua Maestà andasse in Boemia adducendo tutto quello regno esser in discordia e che si tagliavano a pezzi ogni giorno, tale che

>non< se andava >che< in breve tutto saria

subverso . Quello che fosse concluso non scio . La matina seguente essendo per partirmi vennero a me dui soi medici, uno phisico franzese l’altro cesenatico, il terzo Cervicho fiorentino, quali mi dissero di quanto piacere erano stati quelli presenti a Sua Maestà che la sera inanti a tavola sempre di questo havea ragionato e specialmente quel balsamo essergli stato grato quasi come uno stato, per essegli di bisogno alla cura de una sua gamba ulcerata; e che Sua Maestà havea posto ordine alle spese e delli animali e delli guardiani e volea che’l Rizzo havesse mensa cum quello medico fiorentino che è quello che ogni giorno lo medica perché stesse meglio, ch’io intendo che’l triunfa, e che’l Mirandola volea mandar insieme cum gli cani e falconi ad uno signore marchese suo nipote, che uno solo cane ritenea per quello suo cameriero dicto di sopra il quale di quelli cani ne fece grandissima festa e mi disse lui in persona <il giorno inante>perché non havea Vostra Signoria mandata una femina che la Maestà del Re l’havria habiuto gratissimo. Gli feci optimamente la scusa, cossì mi partei lassando pero al Rizzo e al Mirandola denari da potere intertenirse 4 o 6 giorni, cum commissione al

subverso . Quello che fosse concluso non scio . La matina seguente essendo per partirmi vennero a me dui soi medici, uno phisico franzese l’altro cesenatico, il terzo Cervicho fiorentino, quali mi dissero di quanto piacere erano stati quelli presenti a Sua Maestà che la sera inanti a tavola sempre di questo havea ragionato e specialmente quel balsamo essergli stato grato quasi come uno stato, per essegli di bisogno alla cura de una sua gamba ulcerata; e che Sua Maestà havea posto ordine alle spese e delli animali e delli guardiani e volea che’l Rizzo havesse mensa cum quello medico fiorentino che è quello che ogni giorno lo medica perché stesse meglio, ch’io intendo che’l triunfa, e che’l Mirandola volea mandar insieme cum gli cani e falconi ad uno signore marchese suo nipote, che uno solo cane ritenea per quello suo cameriero dicto di sopra il quale di quelli cani ne fece grandissima festa e mi disse lui in persona <il giorno inante>perché non havea Vostra Signoria mandata una femina che la Maestà del Re l’havria habiuto gratissimo. Gli feci optimamente la scusa, cossì mi partei lassando pero al Rizzo e al Mirandola denari da potere intertenirse 4 o 6 giorni, cum commissione al

In document Domokos GyörgyA jámbor Herkules (Pldal 55-200)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK