• Nem Talált Eredményt

A katasztrófavédelem informatikai feladatellátása

A BM OKF szervezetében az Informatikai Főosztály látja el a központi szakirányítást és egyes kiemelt fontosságú központi rendszerek üzemeltetésével és fejlesztésével kapcso-latos feladatokat. Az informatikai üzemeltetési feladatok ellátása szempontjából lénye-ges, hogy a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) szervezetében működő Híradó és Informatika Üzemeltetési Osztály látja el - a BM OKF szervezetében - a vég-ponti eszközök üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

Területi szinten a megyei igazgatóságok informatikai osztályai végzik az informatikai üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, amelyek kiterjednek a helyi szervezeti egysé-gekre is, hiszen a katasztrófavédelmi kirendeltségeken és a tűzoltó parancsnokságokon nincsen informatikai szervezeti egység, és informatikai feladatok ellátásával megbízott munkatárs sem.

A katasztrófavédelemnél az 50 db szerver, a 3000 db munkaállomás, a 8.500 EDR rádió és a 4.000 telefonvonal üzemeltetését 100 fő végzi. A felhasználók száma 11.752 fő.

117 Biztonságtechnika terén három részfeladat különül el: a rendőrségi fogdák biztonságtechnikai rendsze-rei, a rendőrség objektumait védő vagyonvédelmi rendszerek és a közterületi térfigyelő rendszerek (ezek üzemeltetése az önkormányzatokkal együttműködésben történik).

3.3.1 Központi szerv

A BM OKF SZMSZ az Informatikai Főosztály feladatait három feladatcsoportban rögzíti [55; 1.m. 140-142. pont]. A feladatcsoportok a szervezeti felépítésnek megfelelően a fő-osztály alárendeltségébe tartozó három fő-osztály szerinti elosztásúak az alábbiak szerint.

A távközlési szakterületen jelentkeznek a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszerrel (MoLaRi), a katasztrófavédelmi jelző és érzékelő berendezésekkel, az EDR rendszerrel kapcsolatos feladatok. Ezeken túl a távközlés szakterület szabályzások készítésében, fej-lesztés koordinációban, és rejtjelszolgálati tevékenységben vesz részt.

Az informatikai rendszerfelügyeleti szakterület végzi a BM OKF központi informatikai rendszereinek üzemeltetését, felügyeletét, ellátja a főügyelet informatikai támogatását.

Kiemelt feladata a Marathon Terra118 rendszer üzemeltetése, és az OSJER119 működésé-nek koordinálása. Ezek mellett végzi a hálózat üzemeltetést, az NTG-vel kapcsolatos fel-adatokat.

Fejlesztési és térinformatikai feladatok között találjuk a szakmai és gazdasági területi al-kalmazások fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, a fejlesztési dokumentációk, oktatási anyagok elkészítését, a katasztrófavédelmi térinformatikai rendszer fejlesztését, működé-sét.

Az Informatikai Főosztály feladatai lefedik a rendvédelmi informatika tartalmát, hiszen megjelennek a számítástechnikai feladatok, valamint a vezetékes és vezeték nélküli táv-közléssel kapcsolatos feladatok120. A katasztrófavédelemnél kiemelt szerepe van a speci-ális katasztrófavédelmi – tágabb értelemben rendvédelmi – feladatok támogatásának.

Szintén jelentősnek tekinthetők a térinformatikai rendszerekkel kapcsolatos feladatok. Ez utóbbi igazolja, hogy a szakinformatikák egymással együttműködve, egymást kiegészítve alkalmazhatók a gyakorlatban. Jelen esetben a rendvédelmi informatika a térinformatika – mint szakinformatika – elméleti és gyakorlati lehetőségeit használja ki.

A feladatokat elemezve megállapítottam, hogy az irányítási, koordinációs, felügyeleti, szabályozási feladatok jelentik a tevékenység jelentős részét. Ezek a tevékenységek a szakirányítási feladatok közé tartoznak. Az üzemeltetési jellegű feladatok közül a köz-ponti, kiemelt fontosságú rendszerek esetében történnek a főosztály végrehajtásával.

118 A hazai veszélyhelyzet-kezelésben közvetlenül érintett szervezetek kommunikációs rendszere.

119 Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer

120 A biztonságtechnikai feladatokat a GEK végzi, így annak irányítása valósul meg a főosztályon.

Az informatikai üzemeltetési feladatok egy részét nem a BM OKF Informatikai Főosztá-lya végzi, hanem a BM OKF GEK Híradó és Informatika Üzemeltetési OsztáFőosztá-lya. A BM OKF GEK az SZMSZ-e alapján területi jogállású rendvédelmi szerv [105; 2-3. pont].

A szervezet felépítése egyedi és speciális, ez nyilvánvalóan következik az alapvetően tá-mogató jellegű feladatrendszeréből. Érdekesség, hogy a szervezetben az informatikai szakterület – eltérően valamennyi hazai rendvédelmi szervezettől – nem a gazdasági, ha-nem a logisztikai igazgatóhelyettes irányításával végzi tevékenységét121. A szervezeti egység elnevezése sem mutat egységességet a katasztrófavédelmi vagy bővebben a rend-védelmi szervezetek elnevezéseivel122. Az osztály feladatait áttekintve az lefedi az infor-matikai tevékenység teljes spektrumát. A feladatok többsége a BM OKF tevékenységé-nek informatikai támogatását jelentik, amelyek közül meghatározott tevékenységeket a BM OKF Informatikai Főosztályával egyeztetve, vagy azzal együttműködve végeznek.

Feladataik további részét a saját szervezet (BM OKF GEK), valamint a katasztrófavé-delmi szervezet egyes szervezeti egységeinek informatikai kiszolgálása képezi.

Az BM OKF SZMSZ-t elemezve megállapítottam, hogy a főosztály tevékenységei beso-rolhatók a rendőrség központi informatikai szervezeti egységét vizsgálva megalkotott hét feladatcsoportba. Az elemzés és a szakterület vezetőjével készített riport alapján – a rend-őrségnél alkalmazott módszerrel - elkészítettem a BM OKF Informatikai Főosztály tevé-kenységi hálóját (11. ábra).

11. ábra

A BM OKF Informatikai Főosztály tevékenységi hálója

121 A szervezeti felépítés – a korábban elemzett szervezetek közül – e tekintetben leginkább a cseh büntetés-végrehajtási szervezetre hasonlít.

122 Az elnevezés az informatika tartalmának 1. fejezetben bemutatott elemzése értelmében sem megfelelő, hiszen az informatika egyik része a vezetékes és vezeték nélküli távközlés, azaz a híradó tevékenység.

A feladatok elemzését követően megállapítom, hogy a BM OKF Informatikai Főosztálya legjelentősebb feladatai a fejlesztési, a stratégiai és a szakirányítási tevékenységek. A fej-lesztési feladatok kiemelkedő szerepe elsősorban annak köszönhető, hogy a bevetés irá-nyítási alkalmazás (Pajzs) saját fejlesztésű informatikai rendszer. A beszerzésekhez kap-csolódó tevékenységek jelentős erőforrást emésztenek fel, mivel a főosztály a műszaki dokumentáció elkészítésén túl részt vesz a teljes eljárásban az igény felmerülésétől a szer-ződés megkötéséig. Az üzemeltetési feladatok szinte kizárólag a központi rendszerek üze-meltetését jelentik, hiszen a végponti feladatokat a BM OKF GEK végzi. Ezzel a munka-megosztással a középirányító szerv elegendő erőforrással rendelkezhet a szakirányítási feladataihoz, de a hirtelen felmerülő üzemeltetési problémák megoldása itt is prioritást élvez, elvonja az erőforrást. Mindemellett – hasonlóan, mint a rendőrségnél – a stratégiai és a szakirányítási feladatok jellege okán azokat célszerű szervezetileg is elválasztani az üzemeltetéstől és a fejlesztéstől.

3.3.2 Területi szerv

A katasztrófavédelem esetében a területi szervek közül a Fejér Megyei Katasztrófavé-delmi Igazgatóság és a Vas Megyei KatasztrófavéKatasztrófavé-delmi Igazgatóság informatikai tevé-kenységét vizsgáltam.

A Fejér megyei szervezet esetében az informatikai szakterület tevékenysége – az SZMSZ alapján [106; 153-164. pont] - az informatikai tevékenységrendszer teljes spektrumát le-fedi, így a számítástechnikai, a vezetékes- és vezeték nélküli távközlés, valamint a biz-tonságtechnika területét is. Az SZMSZ az általános feladatok mellett kiemelt részként tekint az „informatikai és távközlési”, valamint a „térinformatikai” szakterületekre123. Külön meghatározott feladat a térinformatikai rendszerekkel kapcsolatos tevékenység.

Az informatika szempontjából a területi szerv tényleges végrehajtó szervezeti egységnek tekinthető, hiszen a katasztrófavédelmi kirendeltségeken és a tűzoltó parancsnokságokon nincsen informatikai szakfeladatot ellátó személyzet, így szakirányítási feladat nem je-lentkezik. További feladat a felhasználók oktatása és a gazdálkodással kapcsolatos tevé-kenységek. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság informatikai tevékenysége az

123 Az 1. fejezetre hivatkozva, az informatika definiált fogalmát tekintve az „informatikai és távközlési”

megfogalmazás nem helyes.

SZMSZ [107; 194-202. pont] által meghatározott feladatokat tekintve lényegében meg-egyezik a Fejér megyei szervezetével.

Ebből, illetve a területi informatikai vezetőkkel készített riportokból megállapítható, hogy a katasztrófavédelmi szervezet területi szerveinél az informatikai feladatrendszer egysé-ges. Eltérések adódhatnak a működési terület nagyságától, a lakosság létszámától, vala-mint a területen működő ipari létesítményektől függően. A helyi szervezeti egységek tá-mogatásában az erő, eszköz szükségletet befolyásolja a katasztrófavédelmi kirendeltsé-gek és az alárendeltségükben működő tűzoltóparancsnokságok száma, létszáma, felsze-reltsége.

Összességében megállapítható, hogy a feladatrendszer szinkronban van a BM OKF fel-adatrendszerével, azonos típusú informatikai feladatok szerepelnek a szervezet külön-böző szintjein, amely a szakirányítás hatékonyságát megalapozza.