• Nem Talált Eredményt

A büntetés-végrehajtás informatikai feladatellátása

A büntetés-végrehajtási szervezetnél az országos parancsnokság Informatikai Főosztálya, valamint a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények látnak el informatikai felada-tokat. Ebből következően – ellentétben a rendőséggel (KR) és a katasztrófa-védelemmel (BM OKF GEK) - nincs más olyan szervezeti egység, amely informatikai üzemeltetéssel és/vagy fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységet végez.

A büntetés-végrehajtásnál a szerverek száma 250 db, a munkaállomásoké több, mint 5.000 db, az EDR rádióké több, mint 1.100 db, a telefonvonalaké 5.000 db. A biztonság-technikai rendszerben több, mint 4.000 db kamera működik. A felhasználók száma 8.279 fő, az informatikai rendszert kb. 150 fő üzemelteti.

3.4.1 Központi szerv

A BVOP SZMSZ határozza meg az Informatikai Főosztály [61; 5.4. pont], valamint az ezen belül a Fejlesztési Osztály [61; 5.4.1. pont] és Üzemeltetési Osztály [61; 5.4.2. pont]

feladatait.

Az Informatikai Főosztály végzi az informatikai szakirányítást, az informatikai stratégia és a szabályzatok kidolgozását, az informatikai költségvetés tervezését, a külső szerveze-tekkel történő együttműködést, a szakvélemények elkészítését. Emellett részt vesz a köz-beszerzési eljárásokban, elemző-értékelő és gazdálkodással összefüggő munkát végez.

A Fejlesztési Osztály végzi az informatikai infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési fel-adatokat, illetve a határvédelmi eszközök üzemeltetését és a rendszerintegrációt. Ezeken túl informatikai pályázati tevékenységben, szabályzat alkotásban és adminisztrációban vesz részt.

Az Üzemeltetési Osztály végzi a központi informatikai rendszerek, valamint a BVOP-n a végponti informatikai eszközök, perifériáik, továbbá a hálózatok üzemeltetését. Üze-melteti a távközlési és biztonságtechnikai rendszereket, illetve ezek bv. intézeti üzemel-tetését szakirányítja. Elvégzi az EDR rendszer működtetésével kapcsolatos központi fel-adatok.

Az Informatikai Főosztály feladatait elemezve megállapítottam, hogy azok lefedik az ál-talam az 1. fejezetben meghatározott rendvédelmi informatika fogalom által definiált te-rületeket. A feladatrendszerben megtalálhatók a számítástechnikai eszközökkel és háló-zatokkal, a vezetékes és vezeték nélküli távközlési rendszerekkel és a biztonságtechnikai rendszerekkel kapcsolatos tevékenységek is.

Megállapítottam, hogy az ORFK és a BM OKF informatikai szakterületének tevékenysé-gei vizsgálata során alkotott hét feladatcsoport alkalmazható a BVOP informatikai szak-területének vizsgálatára is, hiszen ezek valamelyikébe az SZMSZ-ben szereplő valam-ennyi tevékenység besorolható. A feladatokat áttekintve, azokat a vezetővel készített ri-port során pontosítva értékeltem, az elemzést követően arra a megállapításra jutottam, hogy az üzemeltetési és az adminisztratív feladatok túlsúlyban vannak a további feladat-típusokkal szemben (12. ábra).

12. ábra

A BVOP Informatikai Főosztály tevékenységi hálója

Az üzemeltetési feladatok túlsúlya két tényből következik. Az egyik, hogy napjainkra a technológia fejlődési iránya szerint nagy kapacitású, magas rendelkezésre állású központi rendszereket hozunk létre, amit a felhasználók távolról érnek el. A BVOP nem rendelke-zik megfelelő tartalék rendszerekkel és gyártói támogatásokkal, így – a proaktív tevé-kenység helyett - sok esetben azonnali – reaktív - beavatkozás szükséges a működőké-pesség biztosítása, vagy helyreállítása érdekében. A másik ok, hogy a BVOP-n nincs olyan szervezeti egység, amely mellérendelt szervezetként ellátná az üzemeltetési felada-tokat, vagy annak meghatározott részét (pl. végponti üzemeltetés).

Az üzemeltetési feladatok túlsúlyából következik, hogy azok a stratégiai és szakirányítási feladatok terhére valósulnak meg. Ennek következménye, hogy a napi – azonnali beavat-kozást igénylő – üzemeltetési események elvonják az erőforrást a stratégiai, szakirányí-tási feladatoktól.

További – az üzemeltetés túlsúlyát erősítő - körülmény, hogy a Fejlesztési Osztály tény-leges (program) fejlesztés nem végez, ezirányú tevékenysége a rendszerintegrációra kor-látozódik. Fejlesztésnek tekinthető az alapinfrastruktúrában történő olyan módosítás, amely új megoldást vezet be pl. automatizált informatikai környezet szabályozása, új mentési módszer kialakítása, de akár új megoldás létrehozása a távbeszélő központ mű-ködtetésében vagy az EDR rádiók programozásában. Az ilyen megoldásoknál a tényleges fejlesztés a feladatnak csak a kezdeti szakaszában jelentkezik, később az életciklus me-nedzsment inkább üzemeltetési – jellegű – feladattá válik. Több ilyen megoldásnál a fej-lesztési szakterület végzi később az üzemeltetési feladatokat is, azért, mert az adott feladat magasabban kvalifikált, egyes esetekben speciális szaktudással rendelkező szakembert igényel.

3.4.2 Területi és helyi szervek

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet SZMSZ-ében az Informatikai Osztály feladatai [62; 46. a)-t) pont] között döntően üzemeltetéssel és adminisztrációval (részben gazdálkodással) kapcsolatos tevékenységek szerepelnek. A büntetés-végrehaj-tási intézet alárendeltségében nincsenek további szervek, így alacsonyabb szintű szerve-zet szakirányítása nem szerepel a feladatok között. Az SZMSZ üzemeltetési, javítási, kar-bantartási feladatot határoz meg a számítástechnikai rendszerrel, a helyi hálózatokkal, a biztonságtechnikai rendszerrel, a vezetékes és vezeték nélküli távközlési rendszerekkel kapcsolatosan, illetve jelentkezik a mentéssel archiválással, a felhasználó támogatással, és az oktatással kapcsolatos feladat is. Néhány feladat speciális rendvédelmi informatikai

feladatnak tekinthető, ilyen a fogvatartotti mobiltelefon rendszer124 üzemeltetésében tör-ténő közreműködés, vagy az elektronikus távfelügyeleti eszközökkel [57 §3(6)] és rend-szerrel kapcsolatos tevékenység. Ebben a rendszerben elektronikus távfelügyeleti eszköz-zel és a hozzá kapcsolódó központi rendszerben valósul meg a reintegrációs őrizetben [57

§187/A(5)] lévő fogvatartottak és az arra kijelölt munkáltatásban [57 §219(8)] résztvevő fogvatartottak ellenőrzése is.

A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet SZMSZ tartalmában azonos feladatokat határoz meg az informatikai szervezeti egység számára [63; 2. M. 6.1-6.20. pont], mint a fent vizsgált másik büntetés-végrehajtási intézet.

A büntetés-végrehajtási intézetek informatikai vezetőivel készített riport alapján leggya-koribb feladat a felhasználó támogatás, azonban ezt a központosított rendszerek okán sok esetben távolról el tudják végezni a távsegítség nyújtás alkalmazásával. A büntetés-vég-rehajtásnál jelentős feladat a szervezet alaptevékenységéből következően kiemelt szerepű biztonságtechnikai rendszerek üzemeltetése. Ezek a rendszerek – a szervezet egészét te-kintve – többségükben korszerűtlenek, fejlesztésükre csak részben került sor.

3.5 Az elektronikus információs rendszerek biztonságával kapcsolatos